Нова форма та зміст позовної заяви до господарського суду (зразок 2018)

Незважаючи на схожість процесуального законодавства, що регулює розгляд цивільних і господарських спорів, порядок подання позовної заяви до господарського суду має свої особливості. Тому, з практичної точки зору, доцільно перерахувати основні вимоги, яким має відповідати господарський позов у 2018 році.

Так, позов до господарського суду подається в письмовій формі, а його зміст повинен включати наступну інформацію:

1. Найменування господарського суду (п. 1 ч. 3 ст. 162, ч. 1 ст. 171).

2. Реквізити сторін і третіх осіб: повне найменування (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб); адреси з зазначенням поштових індексівідентифікаційні коди (для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні); вказівка про статус фізичної особи-підприємця (за наявності).

Інші відомості, наприклад ідентифікаційний номер фізичної особи, серія та номер паспорта, дата народження, засоби зв’язку тощо, зазначаються позивачем лише за наявності у нього такої інформації (п. 2 ч. 3 ст. 162).

3. Ціна позову (п. 3 ч. 3 ст. 162). Якщо позовні вимоги грошовій оцінці не підлягають, в тексті доцільно зробити окреме застереження про те, що позов до господарського суду носить немайновий характер.

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги (п. 5 ч. 3 ст. 162).

5. Юридичні підстави позовних вимог (п. 5 ч. 3 ст. 162).

6. Обґрунтований розрахунок сум, які оспорюються чи пред’являються до стягнення (п. 3 ч. 3 ст. 162).

7. Зазначення доказів, які підтверджують викладені позивачем обставини (п. 5 ч. 3 ст. 162). Всі наявні у позивача докази мають бути подані одночасно з поданням до суду позовної заяви (ч. 2 ст. 80, ч. 2 ст. 164). Докази, подані з порушенням встановлених строків, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли позивач належним чином обґрунтує неможливість своєчасного подання доказів з причин, які від нього не залежали (ч. 8 ст. 80).

8. Вказівка про наявність у заявника чи іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких долучені до позову (ч. 5 ст. 91, п. 8 ч. 3 ст. 162).

9. Перелік доказів, які не можуть бути подані разом з господарським позовом (п. 8 ч. 3 ст. 162). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, позивач має повідомити про це суд та зазначити:

  • доказ, який не може бути подано;
  • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
  • докази, які підтверджують, що позивач вжив усіх залежних від нього заходів для отримання такого доказу (ч. 4 ст. 80).

10. Дані про вживання заходів досудового врегулювання суперечки (п. 6 ч. 3 ст. 162). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно з законом (ч. 1 ст. 19).

11. Відомості про вживання заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п. 7 ч. 3 ст. 162).

12. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п. 10 ч. 3 ст. 162).

13. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні (п. 4 ч. 3 ст. 162). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у разі коли закон або договір не передбачають ефективного способу захисту (ст. 5).

14. Якщо позов подається до кількох відповідачів, у ньому має бути зазначено зміст позовних вимог кожного з них (п. 4 ч. 3 ст. 162).

15. Перелік документів та інших доказів, які додаються до позову (п. 8 ч. 3 ст. 162). Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ГПК (ч. 2 ст. 91). Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч. 4 ст. 91). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу відповідного доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм власноручним підписом або підписом свого представника із зазначенням дати засвідчення (ч. 8 ст. 42, ч. 5 ст. 91).

Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які передбачені договором або законом (ч. 7 ст. 91).

16. Клопотання позивача про витребування судом доказів (ч. 3 ст. 164). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням господарського позову. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є лише випадок, коли позивач обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від нього (ч. 1 ст. 81). При цьому у клопотанні має бути зазначено:

  • який доказ витребовується;
  • обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
  • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
    заходи, яких позивач вжив для отримання цього доказу самостійно, докази вживання таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
  • причини неможливості отримати цей доказ самостійно позивачем (ч. 2 ст. 81).

17. Позов до господарського суду про визнання акта чи договору недійсним має містити копію (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача — клопотання про його витребування (ч. 4 ст. 164).

18. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч. 1 ст. 124, п. 9 ч. 3 ст. 162). До таких витрат, в тому числі, належить судовий збір та витрати на професійну правничу допомогу (ст. 123). У разі неподання позивачем попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч. 2 ст. 124).

19. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення позивача від сплати судового збору відповідно до закону (п. 2 ч. 1 ст. 164). Підстави звільнення позивача від сплати судового збору мають бути зазначені і в тексті позовної заяви (ч. 4 ст. 162).

20. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника(ч. 5 ст. 164). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч. 2 ст. 60). Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (ч. 3 ст. 60). Повноваження адвоката на захист інтересів у суді підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», з відомостями про обмеження повноважень адвоката на вчинення певних процесуальних дій (ч. 4 ст. 60, ч. 2 ст. 61).

21. Документи, які підтверджують надсилання іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів листом з описом вкладення (п. 1 ч. 1 ст. 164, ч. 9 ст. 80, ч. 1 ст. 172).

22. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч. 2 ст. 162), із зазначенням посадового становища (п. 1 ч. 5 ст. 174). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч. 5 ст. 162, ст. 53).

В разі врахування зазначених вимог можна буде говорити про те, що форма та зміст позовної заяви були витримані. Тому використовуйте вказаний перелік для перевірки складеного вами позову. Якщо ж ви хочете зекономити свій час та сконцентруватися на обґрунтуванні вимог по суті спору, можете завантажити складений мною зразок у форматі doc. за наступним посиланням.

Якщо ви вважаєте, що завантажений зразок позовної заяви до господарського суду є корисним для вас, залиште свій коментар внизу цієї сторінки або зробіть репост.

Джерело:

АДВОКАТ Малиневский