Зразки позовних заяв із житлових спорів (до суду загальної юрисдикції)

В даному розділу сайту публікуються шаблони (зразки) позовних заяв із житлових спорів, для використання в роботі та завантаження. Деякі позовні заяви є платними та розміщені на сайті documenti.com.ua.

Інформаційний Інтернет ресурс «МОЄ ПРАВО ІНФОРМ» періодично буде поповнювати цей розділ іншими формами позовних заяв даного напрямку.

В списку наведені зразки документів в форматі Word (*.doc).

Деякі файли безкоштовні для скачування та перевірені на наявність вірусів.

Застереження! Самостійне використання зразків позовних заяв без поради адвоката може вплинути негативно для позитивного вирішення вашої судової справи. Радимо звернутися  до фахівців права.

Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

http://advocate-dovzhenko.com.ua

Скачати:

images Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням з посиланням на судове рішення за цією позовною заявою з посиланням на судове рішення за цією позовною заявою. За цим посиланням також розміщений зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням (за новим ЦПК) 

images Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим в порядку ст. 71 ЖК УРСР за новим ЦПК України

images Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням 

images Зразок позовної заяви про усунення перешкод в користуванні квартирою, а саме в користуванні послугами електрічної енергії

images  Зразок позовної заяви про встановлення порядку користування квартирою з посиланням на судове рішення за цією позовною заявоюЗа цим посиланням також розміщений зразок позовної заяви про встановлення порядку користування квартирою (за новим ЦПК) 

images  Зразок позовної заяви про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом вселення з посиланням на судове рішенняЗа цим посиланням також розміщений зразок позовної заяви про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом вселення (за новим ЦПК) 

Автор: Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

Ми постійно поповлюємо даний розділ новими зразками позовних заяв. 

Сподіваємося, що вони будуть корисні для Вас!

1391617947_reklama

Реклама

  logo-1

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СУПЕРМАРКЕТ ДВЕРЕЙ

Житлові спори — це різновид спорів, що зачіпають житлові права і інтереси громадян і організацій, необхідність захисту їх суб’єктивних прав по володінню, користуванню і розпорядженню житлом. У судовій практиці справи, пов’язані з житловими спорами, умовно охоплюються ширшим поняттям. Житлові спори вирішуються як в досудовому, так і в судовому порядку.

Основними органами, що здійснюють вирішення житлових спорів, являються суди загальної юрисдикції, якщо однією із сторін учасників спорів є громадянин. Судами розглядається значна кількість позовних заяв про захист житлових прав і інтересів громадян, що охороняються законом, а також прав організацій.

Право на судовий захист житлових прав громадян передбачено Конституцією України, згідно з якими кожному гарантується судовий захист прав і свобод. Виходячи з цих конституційних положень, суди покликані забезпечувати належний захист прав і свобод людини і громадянина шляхом своєчасного і правильного розгляду справи.

У судах загальної юрисдикції вирішуються, зокрема, житлові спори між наймачами і членами їх сімей, спори між громадянами і житлово-будівельними кооперативами, пов’язані з житловими правовідносинами, і інші житлові спори: про виселення з вказаних будинків, якщо вони загрожують обвалом; про виселення з самовільно побудованих будинків, що підлягають зносу за рішенням органів місцевого самоврядування; про надання житла за вимогами, заснованими на цивільно-правових зобов’язаннях(у зв’язку зі зносом будинку, проведенням капітального ремонту, переобладнанням будинку в нежитловій і т. п.); про видачу ордера на житло, надане по спільному рішенню адміністрації і органу відповідної громадської організації і профспілкового комітету з подальшим повідомленням органу місцевої адміністрації про надання житла для заселення.

В той же час суди не мають права розглядати вимоги громадян, дозвіл яких віднесений до компетенції інших органів: про надання житла особам, що потребують поліпшення житлових умов; про надання житла меншого розміру замість займаного і т. і.

Такі спори вирішуються в адміністративному порядку. Скарги на дії і рішення органів виконавчої влади, інших державних органів і посадовців зацікавленими громадянами можуть бути подані до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

До суду можуть бути оскаржені як одноосібні так і колегіальні дії (рішення) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств і їх об’єднань, громадських організацій, об’єднань і посадовців, в результаті яких: — порушені права і свободи громадянина; — створені перешкоди здійсненню громадянами їх прав і свобод;

У судовому порядку розглядаються спори, пов’язані із захистом права власності громадян на житло: наприклад, спори між членами спільної власності на житло про розділ житлового будинку, виділ долі у будинку, визначення порядку користування житлом (будинком); спори, що виникають у зв’язку з приватизацією житла, та ін.

Житлові спори, сторонами яких є державні, кооперативні і інші громадські підприємства, установи і організації, що виникають у зв’язку з передачею забудовниками органам місцевого управління і іншим організаціям частини житлової площі в знову побудованих будинках, розподілом житлової площі у будинках, побудованих за рахунок засобів, переданих в порядку пайової участі, та ін.

Поняття житлового права України

Житлове право України — це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян з державними і громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. Правове регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі вирішення житлових питань, забезпечується комплексною галуззю права, котра охоплює норми цивільного, адміністративного, земельного, господарського, сімейного та інших спеціальних галузей права, об’єднання і кодифікація яких утворили нову галузь — житлове право.

Предметом правового регулювання житлового права України е правовідносини, що виникають у процесі: реалізації права на житло; надання людині і громадянину жилих приміщень у користування; користування людиною жилим приміщенням; управління житловим фондом; експлуатації та охорони житлового фонду; капітального та поточного будівництва житла; виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; розгляду житлових спорів та ін.

Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини. Вони неоднорідні; більшість із них мають майновий характер, складаються у сфері розподілу й користування житлом. Усі вищеназвані житлові правовідносини регулюються системою норм житлових нормативно-правових актів, що складають житлове законодавство України.

Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, складають: а) Конституція України; б) Житловий кодекс України; в) Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» та інші закони; г) укази Президента України; д) постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

Право громадян України на житло закріплено ст. 47 Конституції України. Воно забезпечується розвитком і охороною усіх видів житлового фонду» утворенням ринкової системи житлового забезпечення громадян через приватизацію житла, справедливим розподілом жилої площі під контролем громадськості. Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли громадянин України має житло, що відповідає установленим нормам і придатне для проживання. За відсутності такої жилої площі та потреби в соціальному захисті громадянин визнається таким, що потребує покращення житлових умов і згідно з чинним законодавством може претендувати на одержання відповідного житла, яке надається за правом найму державою чи органами місцевого самоврядування безоплатно, або на забезпечення себе і своєї сім’ї житлом за власний кошт, але за доступну плату.

Основними завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин з метою: 1) забезпечення конституційного права громадянина України на житло; 2) належного використання і збереження всіх видів житлового фонду; 3) зміцнення законності в царині житлових відносин в умовах ринкової економіки.

Житловий кодекс України прийнято 30 червня 1983 р. і введено в дію з 1 січня 1984 р. Він складається із семи розділів (193 статей): І. Загальні положення. II. Управління житловим фондом. ПІ. Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Користування житловими приміщеннями. IV. Забезпечення збереження житлового фонду, його експлуатації та ремонту. V. Відповідальність за порушення житлового законодавства. VI. Вирішення житлових спорів. VII. Заключні положення. У розділі І містяться норми права, що регулюють: право громадян України на житло; основні завдання житлового законодавства; систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові правовідносини; житловий фонд У країни і його види, інші загальні питання.

Житловий фонд України та його види

Житловий фонд — це складний інженерний комплекс, який включає жилі будинки і приміщення в інших будівлях; різноманітне теплоенергетичне обладнання; автоматичні засоби управління та експлуатації; розгалужену мережу комунікацій; протипожежне, ліфтове, санітарно-технічне та інше устаткування.

Житловий фонд на території України складають жилі будинки та інші жилі приміщення. Згідно зі ст. 4 ЖК України розрізняють такі види житлового фонду: державний; громадський; кооперативний (ЖБК); приватний, соціального призначення.

Державний житловий фонд — це жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі.

Громадський житловий фонд — це жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать кооперативним організаціям, їх об’єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям.

Фонд житлово-будівельних кооперативів — жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам.

Приватний житловий фонд — жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності.

Житловий фонд соціального призначення — квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закошу потребують соціального захисту.

До житлового фонду включаються також жилі будинки, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об’єднанням, підприємствам і організаціям. Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік до цих будинків застосовуються правила, встановлені для громадського житлового фонду. До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

Отже, в Україні існують такі види житлового фонду: державний; громадський; кооперативний (ЖБК); приватний, соціального призначення.

Джерело

Визнання особи такою що втратила право користуваня житловим приміщенням. Зразки позовних заяв

Дуже гострим для багатьох сімей є питання зняття з реєстраційного обліку через суд небажаного члена сім’ї (колишнього члена сім’ї). Це стосується ситуацій, коли людина тривалий час не мешкає за місцем реєстрації, не оплачує житлово-комунальні послуги, але виписуватися добровільно відмовляється. Існує ряд правових норм, використовуючи які, цілком можливо визнати втрату права користування житлом особи, що не проживає за місцем своєї реєстрації і на цій підставі зняти її з реєстраційного обліку через суд.

Закон виходить з того, що громадянин має бути зареєстрований за місцем свого фактичного проживання! Таким чином, якщо з тієї або іншої причини вказане житло перестає бути місцем проживання громадянина, цілком логічно поставити питання про його зняття з реєстраційного обліку. Відразу необхідно відмітити, що це питання вирішується тільки в судовому порядку — в суді загальної юрисдикції за місцем реєстрації громадянина, відносно якого ставиться питання про зняття з реєстраційного обліку. При розгляді подібного позову важливу роль відіграють обставини, при яких громадянин перестає мешкати в квартирі(кімнаті). Визнання втрати права користування житлом можливо тільки у разі, якщо громадянин покинув житло по своїй волі! Якщо в суді йому вдасться довести, що інші мешканці перешкоджали його знаходженню в помешканні, такий позов задоволений не буде.

Таким чином, перше, що вимагається довести в суді особам, що ініціюють позов про втрату права користування житлом для громадянина  — добровільність виїзду громадянина в інше місце проживання. Відповідно до чинного законодавства у разі виїзду наймача і членів його сім’ї в інше місце проживання договір соціального найму житла вважається розірваним. Як правило, основними доказами обставин виїзду з житла є показання свідків осіб, які не зацікавлені в результаті справи, але мають необхідні відомості.

Джерело:

«Юридична консультація»

Тегі: визнання особи такою що втратила право користуваня житловим приміщенням. Зразки позовних заяв