57

Згідно зі ст. 94 Сімейного кодексу України шлюбний договір укладається у письмовій формі й обов’язково нотаріально посвідчується.

Шлюбний договір укладається за бажанням сторін як до реєстрації шлюбу та і в будь який час після його реєстрації подружжям.

На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Шлюбний договір може включати низку різних питань, але в основному передбачає визначення майнових прав подружжя в разі розірвання шлюбу.

Шлюбний договір не може регулювати особисті (немайнові) відносини подружжя, а також особисті (немайнові) відносини між ними та дітьми.

У шлюбному договорі передбачаються майнові права та обов’язки подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, яке придбано до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, отримане в дар чи успадковане одним із подружжя, питання, що пов’язані із утриманням подружжя, а також майнові права та обов’язки подружжя як батьків та інші.

Шлюбним договором крім майнових відносин між подружжям можуть регулюватися майнові права та обов’язки подружжя як батьків. Цей договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

У шлюбному договорі, зокрема, можна домовитись про:

— визначення майна, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім’ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

— непоширення щодо майна, набутого ними за час шлюбу, режиму спільної сумісної власності. Сторони можуть домовитись вважати це майно спільною част­ковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них;

— можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу;

— використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб;

— включення до шлюбного договору будь-яких інших умов щодо правового режиму майна, якщо во­ни не суперечать моральним засадам суспільства;

— проживання у житловому приміщенні, яке нале­жить одному з них чи є їхньою спільною власністю або їхніх родичів.

Якщо у зв’язку з укладенням шлюбу один із подруж­жя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі мо­жуть домовитися про порядок користування ним. Под­ружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компен­сації або без неї;

— надання утримання одному з подружжя неза­лежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.

Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невико­нання одним із подружжя свого обов’язку за догово­ром аліменти можуть стягуватися на підставі вико­навчого напису нотаріуса.

Відповідно до ст. 96 СКУ у шлюбному договорі мо­же бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов’язків. Якщо у шлюбному договорі встановлено загальний строк йо­го дії, він діє протягом цього строку. Подружжя може подовжити термін дії шлюбного договору. Така угода має бути нотаріально посвідчена. У шлюбному дого­ворі може бути встановлена чинність цього докумен­та або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Одностороння зміна умова шлюбного договору не допускається. Цей документ може бути змінено за угодою сторін. На вимогу одного з подружжя шлюб­ний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, зокрема непрацездатних повнолітніх дітей, які мають істотне значення.

Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором под­ружжя, права та обов’язки, встановлені шлюбним до­говором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього.

Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішен­ням суду.

На нашому сайті ми пропонуємо зразок шлюбного договору

МОЄ ПРАВО

Залишити відповідь