268

Збірник договорів підряду

300.00 грн.

Зразок договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт – скачати

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

на виконання будівельно-монтажних робіт

(зразок)

   м. ____                                                                                                      ____ _______ 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», яке є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах,  назване в подальшому «Замовник», в особі  директора  _________________________ ,  що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ «_____________________», яке є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, названий в подальшому «Виконавець», в особі Ддиректора  ______________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (Замовник і Виконавець далі по тексту разом – Сторони, або окремо Сторона), уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору
 • Виконавець зобов’язується на замовлення Замовника виконати будівельні роботи відповідно до п.1.2.цього Договору, що є його невід’ємною частиною, на об’єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов’язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно умов цього Договору. Місцезнаходження Об’єкта: _____________________________.
 • Комплекс робіт________________________________________________.
 • Склад, обсяги, об’єм, види визначаються:

– Договірною ціною відповідно до розділу 2 цього Договору.

1.4. Будь-які зміни до складу, обсягів, об’єму, виду, ціни та строків виконання робіт, ціни матеріалів і обладнання, а також умов фінансування, погоджуються сторонами шляхом підписання додаткових угод та внесенням змін до додатків до Договору.

1.5. Виконавець зобов’язується повністю виконати Роботи по даному Договору і передати їх Замовнику;

 1. Ціна договору, порядок розрахунків та фінансування робіт

2.1. Договірна ціна по цьому Договору становить, без ПДВ – ______ грн. (_________________ грн.), ПДВ 20%  – ___________ грн. (_____________________.), загальна вартість, з ПДВ – ________________ грн. (_____________________).

2.2. Замовник протягом 5 (п’ять) банківських днів здійснює передоплату у розмірі ___% від Договірної ціни, а саме  ______________  (______________) грн. з урахуванням ПДВ 20% (________________ грн.).

2.3. Оплата за виконанні роботи здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів після підписання Замовником Актів виконаних робіт, за вирахуванням  проценту авансу вказаного в п.2.2..

2.4. Фінансування робіт та розрахунки між сторонами здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у відповідності до п.п. 2.2-2.3. цього Договору.

 1. Строки виконання робіт

3.1. Виконавець зобов’язується виконати всі роботи по Договору, протягом __________ календарних днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника та при умові передачі Виконавцю будівельного майданчику, підготовленого для виконання будівельно-монтажних робіт, та наявності відповідних дозволів і ліцензій, якщо такі необхідні відповідно до діючого законодавства України згідно п. 7.5. цього Договору.

3.2. Датою закінчення робіт вважається дата їх фактичного закінчення та представлення Замовнику для прийняття та підписання Акту виконаних робіт. У випадку наявності у Замовника  об’єктивних зауважень, щодо якості виконання робіт Виконавцем датою закінчення таких робіт буде вважатися дата усунення зауважень Замовника щодо наявних недоліків.

3.4. Виконання робіт або етапів робіт може бути закінчено достроково.

3.5. Замовник може, якщо буде потреба, на умовах та в порядку зазначених в договорі, прийняти рішення щодо уповільнення, зупинці виконання робіт (будівництві об’єкта) із обов’язковим внесенням змін в Договорі та його додатках про строки виконання робіт згідно Договору.

3.6. В разі ненадання Замовником необхідного фронту робіт відповідно до п.7.5 цього Договору, на будь-якому етапі, строки виконання робіт, зафіксовані в п.3.1 збільшуються на відповідну кількість днів затримки з вини Замовника.

4.Порядок здачі-приймання закінчених робіт.

4.1. Виконавець визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи (Акти виконаних робіт, і подає їх для погодження Замовнику у 2-х екземплярах.  Замовник протягом 5-ти (п’яти) робочих днів після фактичного огляду результатів виконаних робіт та отримання 2-х (двох) екземплярів Актів виконаних робіт зобов’язаний або підписати такі Акти, або надати в письмовій формі аргументовану відмову в їх підписанні, зазначивши причини відмови в прийняті робіт та дій необхідних для усунення таких причин. Зазначений термін прийняття виконаних робіт (підписання Актів виконаних робіт) або відмова в їх прийняті буде пролонгований на термін проведення випробувань (експертизи якості) результатів таких робіт, якщо такі вимагаються згідно будівельних норм та правил і виконання послідуючих робіт технологічно пов’язано та неможливо без результатів даних випробувань. Вимоги про проведення випробувань повинно бути передано Виконавцю в письмовому вигляді.

Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 7-ти (семи) банківських днів з дня підписання Актів виконаних робіт Замовником, за пропорційним вирахуванням фактичної суми сплаченої Замовником Виконавцю авансового платежу згідно з п. 2.2 Договору.

 • Щомісячно, якщо інше не передбачено Додатками до Договору, разом з Актом приймання виконаних будівельних робіт Виконавець надає Замовнику повний комплект виконавчої документації за звітний період
 • У разі ненадання або надання Виконавцем Замовнику неповного комплекту виконавчої документації, відповідно до п. 4.2. цього Договору, Замовник набуває право не приймати та не оплачувати направлені Виконавцем Акти виконаних робіт, на які не надана виконавча документація відповідно до п. 4.2. Договору до дати надання повного комплекту виконавчої документації.
 • У випадку отримання Виконавцем обґрунтованої письмової відмови Замовника від підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт, Сторонами протягом 2-х (двох) робочих днів підписується акт з переліком виявлених недоліків та/або дефектів і термінів їх усунення.

4.5. У разі виявлення обґрунтованих недоліків у роботі, Замовник негайно  повідомляє Виконавця про це та пропонує час та місце зустрічі для складання дефектного акту, в якому обов’язково фіксується дата виявлення дефекту і дата щодо його усунення. Для участі в складанні дефектного акта, узгодження порядку і строків усунення дефектів Виконавець зобов’язаний відрядити свого представника у термін, визначений Замовником .

4.6. У випадку неявки Виконавця для складання дефектного акту Замовник  має право за участю сторонніх спеціалізованих організацій скласти відповідні акти та повідомити про це  Виконавця у триденний строк від складання таких документів з направленням відповідних копій. Якщо Замовник понесе за таких обставин витрати на послуги сторонніх спеціалізованих організацій, то сума витрат підлягає відшкодуванню за рахунок Виконавця шляхом віднімання таких витрат від вартості виконаних робіт.

4.7. Документи, вказані в п. 5.2 цього договору, складені за участю сторонніх спеціалізованих організацій є підставою для пред’явлення взаємних вимог Сторонами у випадках, передбачених цим договором. Дефектний акт підписаний однією стороною з дотриманням цих вимог вважається дійсним

4.8. Після усунення Виконавцем обґрунтованих зауважень і недоліків та прийняття цих виправлень Замовником підписується акт виконаних робіт та довідка на роботи що мали зауваження, на підставі яких і здійснюється оплата виправлених робіт.

 1. Якість матеріалів.

5.1.Якість матеріалів/обладнання, які використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості, або зразкам (еталонам).

 

5.2. Якість матеріалів/обладнання гарантується Виконавцем, якщо матеріали/обладнання поставляються Виконавцем.

Якість матеріалів/обладнання гарантується Замовником, якщо матеріали/обладнання поставляються Замовником.

 1. Забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами
 • Якщо Виконавець впродовж часу виконання робіт по Договору виявить потребу змін до технічного завдання, він протягом трьох робочих днів надає пропозиції що до змін Замовнику, а Замовник протягом п’яти днів приймає рішення по цьому питанню.
 • Виконавець може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до технічного завдання. Такі пропозиції направляються на ім’я Замовника в письмовій формі. Замовник у такій же формі повідомляє про свою згоду або заперечення до запропонованих змін у триденний термін.
 • Сторона, яка одержала від імені іншої сторони інформацію (технічну, комерційну, тощо), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися, як комерційна, не має права

повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

 • Забезпечення робіт всіма необхідними матеріалами, обладнанням та механізмами покладається на Виконавця та/або Замовника – за письмовою домовленістю Сторін.
 • Для використання робіт Виконавець може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації, повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.6. Виконавець відповідає за відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та технічним завданням та якість матеріальних ресурсів, що згідно умов договору є поставкою Виконавця.

6.7. Замовник дає Виконавцю можливість підключення до питної води та електроенергії для виконання робіт. Оплату за використані на виробничі та побутові цілі електроенергію та воду здійснює Замовник.

6.8.  Всі підключення до електромереж Замовника повинні виконуватися з відома та дозволу Замовника.

 1. Організація виконання робіт.

7.1. Організація виконання робіт повинна відповідати нормам та правилам, встановленим для технології виконання робіт, що замовляються згідно умов цього Договору.

7.2. Виконавець забезпечує виконання робіт відповідно до строків виконання робіт згідно статті 3 цього Договору.

7.3. Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника  у письмовій формі на його письмовий запит про хід виконання робіт, в т.ч. відхилення їх від графіка, з зазначенням причин та заходів щодо усунення відхилення, результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт і матеріальних ресурсів.

7.4. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника у письмовій формі про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом трьох днів з дня їх виникнення. Замовник протягом трьох днів з дня одержання повідомлення від Виконавця надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

7.5. Замовник зобов’язаний протягом ___ робочих днів з моменту укладання цього Договору передати Виконавцю підготовлений належним чином будівельний майданчик для виконання будівельно-монтажних робіт.

7.6. Замовник забезпечує Виконавцю можливість використання будівельного майданчику (фронт робіт) для виконання робіт в урочний час. У разі необхідності використовувати будівельний майданчик в надурочний час Виконавець повинен отримати письмовий дозвіл Замовника, Виконавець у порядку, визначеному нормативними документами та умовами цього Договору, веде і передає Замовнику, після завершення робіт, документи про виконання умов підряду, в тому числі виконавчу документацію та акти прихованих робіт.

7.7. Виконавець зобов’язаний звільнити будівельний майданчик протягом п’яти  робочих днів після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо), також зобов’язується власними силами та за власний рахунок очищувати від сміття місця проведення робіт.

 1. Права та обов’язки Замовника

Замовник має право:

8.1. Передати Виконавцю протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після підписання Договору повний комплект затвердженої  проектної документації і необхідні документи для можливості виконання Робіт.

8.2. Забезпечити цілодобову охорону Об’єкту, де виконуватимуться Роботи Виконавцем, а також матеріалів, обладнання, устаткування та будівельної техніки Виконавця та/або Замовника, що знаходяться на території Об’єкту за умови оформлення Виконавцем Акту прийому-передачі матеріалів та/або обладнання, устаткування, будівельної техніки  під охорону щоденно.

8.3. Здійснювати  оплату Виконавцю на умовах, вказаних в розділах 2  цього Договору.

8.4. Здійснювати приймання робіт на умовах, вказаних в розділі 4 цього Договору.

8.5. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Виконавцю виконану частину робіт.

8.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами (в тому числі і шляхом залученням третіх осіб ) на умовах, визначених цим Договором.

8.7. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати на умовах договору розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору підряду.

8.8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду.

8.9. Замовник має також інші права, передбачені цим Договором підряду, Цивільним Господарським кодексами України та Загальними умовами.

8.10 Поставити всі необхідні для виконання Робіт за даним Договором  матеріали (за виключенням матеріалів поставки Виконавця), обладнання, устаткування та будівельну техніку на Об’єкт за його місцезнаходженням. Здійснити за свій  рахунок їх транспортування, приймання, розвантаження та подачу для виконання Робіт.

Замовник зобов’язаний:

 • Передати Виконавцю у визначений строк цим Договором будівельний майданчик на умовах, що передбачені цим Договором.
 • Сплатити згідно умов Договору авансовий платіж.
 • Сприяти Виконавцю у виконанні робіт.
 • Прийняти та оплатити у встановленому Договором порядку виконані роботи.
 • У порядку передбаченому даним Договором, повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі.
 1. Права та обов’язки Виконавця

9.1. Виконавець має право:

9.1.1. Залучати до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників) за письмовою згодою Замовника.

9.1.2. На неустойку та відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду.

9.1.3. Ініціювати внесення змін у договір підряду .

9.1.4. Вимагати виплати авансів та інших платежів від Замовника у розмірах та в порядку, передбачених цим Договором.

9.1.5. Виконавець має також інші права, передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та Загальними умовами.

9.2 Виконавець зобов’язаний:

9.2.1  Під час виконання робіт на території Об’єкта дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють на Об’єкті .

9.2.2  Виконавець зобов’язується своєчасно попередити Замовника:

– про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості виконуваної роботи;

– про наявність інших, не залежних від Виконавця обставин, що загрожують якості та строкам виконуваної роботи. Після отримання відповідного письмового попередження з боку Виконавця Замовник зобов’язується негайно (протягом 24 годин з дати його отримання) надати Виконавцю відповідь, в якій чітко зазначити прийняте рішення щодо висвітленого в попередженні питання.

9.2.3  Виконавець зобов’язується нести відповідальність за дотримання норм техніки безпеки під час виконання робіт, згідно інструкцій Замовника.

9.2.4  Виконати повний комплекс Робіт згідно Договору  та Додатків до нього в термін і на умовах, передбачених відповідними статтями цього Договору.

9.2.5 Поставити всі необхідні для виконання Робіт за даним Договором  матеріали (за виключенням матеріалів поставки Замовника), обладнання, устаткування та будівельну техніку на Об’єкт за його місцезнаходженням. Здійснити за свій  рахунок їх транспортування, приймання, розвантаження та подачу для виконання Робіт.

9.2.6 Усунути всі недоліки/дефекти по своїх Роботах в процесі виконання Робіт, їх передачі Замовнику і дії Гарантійного терміну за свій рахунок і в терміни, встановлені Замовником.

9.2.7 Надати уповноваженим представникам  Замовника безперешкодний доступ протягом всього періоду виконання Робіт до всіх частин  Робіт у будь – який час виробництва Робіт, а в неробочий час , після попереднього повідомлення уповноваженими представниками Замовника.

9.2.8 З дати початку виконання Робіт і до їх завершення вести необхідну виконавчу документацію згідно вимог діючих будівельних норм, негайно реагувати на зауваження стосовно порушень/недоробок/дефектів з вказівкою дати усунення вищезгаданих зауважень.

9.2.9 Після  закінчення Робіт і здачі їх Замовнику вивести за межі будівельного майданчика, техніку, інвентар, машин та ін., що належать Виконавцю протягом 3-х (трьох) днів. Сміття, що утворилось в результаті будівельно-монтажних робіт вивезти та утилізувати за рахунок Виконавця.

9.2.10 Складати необхідну для приймання Робіт документацію, брати участь спільно з Замовником в прийманні виконаних Робіт, виконувати вказівки  Замовника, які стосуються виконуваних Робіт в зазначені Замовником терміни, за свій рахунок, без збільшення вартості Договору.

9.2.11 Виконувати всі необхідні для прийому Робіт виміри, випробування, тестування відповідно до чинного законодавства України.

9.2.12 Виконавець зобов’язується  не надавати без згоди Замовника інформацію що стосується умов  данного Договору  іншим особам.

9.2.13 Виконавець зобов’язується нести повну відповідальність за:

 • Всі збитки, нанесені Замовнику/третім особам, які з’явилися внаслідок безвідповідального відношення Виконавця до своїх обов’язків, інших його умисних дій/бездіяльності та необережності під час/після виконання Робіт, передбачених Договором, якщо вони підтвердженні висновками експертизи;
 • Збереження і підтримку в належному стані всіх виконаних Робіт і своєчасно усувати всі недоробки і пошкодження виконаних Робіт, які виникли з вини Виконавця до моменту передачі їх Замовнику.

9.2.14. Виконавець зобов’язаний Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України.

 1. Ризики випадкового знищення або пошкодження
  об’єму робіт та їх страхування

10.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єму робіт, передбаченого даним договором, несе Виконавець до його прийняття Замовником .

10.2 Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення знищення (в тому числі і випадкового) або пошкодження ( в тому числі і випадкового) об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

10.3 У разі викрадення або пошкодження матеріалів, обладнання, устаткування та будівельної техніки на Об’єкті у час в котрому не проводяться роботі, тобто у період здійснення Замовником охорони будівельного майданчику, Замовник несе повну фінансову відповідальність за втрату матеріалів, обладнання, устаткування та будівельної техніки на Об’єкті.

11.Відповідальність сторін та порядок забезпечення виконання
зобов’язань за договором підряду

 • При порушенні строку виконання робіт Договору Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від Договірної ціни за кожний день прострочення, а за прострочення понад п’ятнадцять днів додатково стягується штраф у розмірі  5 (п’яти ) % від суми невиконаних або недовиконаних робіт .
 • За порушення строків оплати обумовлених договором платежів Замовник сплачує Виконавцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за виконані роботи за кожний день прострочення.
 • У випадку, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього Договору однією зі сторін завдало збитків іншій стороні, то винна сторона відшкодовує збитки іншій стороні в повному обсязі.
 • Нарахування штрафних санкцій (пені, інших видів неустойки) за прострочення виконання зобов’язання, не обмежується будь-якими строками від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. При цьому встановлені законом строки позовної давності на вимоги про стягнення пені обчислюються за кожний день її нарахування окремо.
 • Сплата неустойки не звільняє винну сторону від виконання договірних зобов’язань.
 • Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов’язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором підряду, чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.

11.7. Якщо договором підряду за невиконання зобов’язань встановлено розмір неустойки (штрафу), вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

 1. Порядок розгляду суперечок

12.1 Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних

експертів.

12.2 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

12.3 Всі протиріччя за цим договором мають бути врегульовані сторонами шляхом домовленостей, а при неможливості врегулювання – у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Форс-мажор

13.1. Форс-мажорними обставинами за цим договором визнаються: надзвичайна і непереборна сила (стихія, страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, масові заворушення, пожежа, буря, повінь, землетрус ), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу і яка є обставиною, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

13.2. Форс-мажор автоматично подовжує строк виконання зобов’язань за цим договором. Якщо форс-мажор продовжується більше двох місяців, то будь-яка зі сторін може припинити чинність цього договору шляхом його розірвання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

13.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджено висновком Торгово-промислової палати України.

 1. Договір у цілому

14.1 Цей Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і є чинним до виконання сторонами обов’язків за цим договором.

14.2 Цей Договір, включаючи додатки до нього, укладений при повному розумінні сторонами предмету договору та замінює будь-яку іншу угоду з цього питання, укладену раніше в усній чи письмовій формі. Будь-які усні доповнення стосовно цього договору виключаються.

14.3 Договір може бути змінено чи доповнено шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі, що є його невід’ємною частиною, про що робиться застереження у договорі підряду

14.4 Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду або розірвати його, повідомляє сторону про своє рішення в порядку, передбаченому Договором .

14.5 У разі коли сторони у десятиденний строк не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

14.6 Якщо судовим рішенням у договорі підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

14.7 Договір, за згодою сторін, може бути розірваний достроково на підставах, викладених у ньому, а також:

– за рішенням суду;

– відсутності фінансування робіт;

– виявлення Замовником недоцільності або неможливості інвестування коштів у об’єкт, у тому числі через обставини непереборної сили, а також за рішенням відповідних контролюючих (вищих) органів.

14.8 Розірвання договору однією із сторін здійснюється на підставі письмової пропозиції однієї сторони іншій. Термін для відповіді становить 10 (десять) календарних днів (без урахування поштового обігу). Після закінчення зазначеного строку сторона, що надіслала пропозицію, має право звернутися до суду за вирішенням цього питання.

 • Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, причому усі примірники мають однакову юридичну силу.

14.10 Дані про представників сторін, уповноважених для розгляду та вирішення поточних питань, пов’язаних з проведенням робіт згідно умов цього договору, перелік повноважень таких осіб, сторони за цим договором надають одна одній шляхом направлення офіційного листа.

14.11. Невід’ємними частинами цього договору є всі додатки, підписані сторонами.

 1. Інші умови.

 15.1. Якість поставленого товару гарантується Виконавцем.

15.2. Вартість води та електроенергії в кошторисі не врахована. Виконавець не повинен розраховуватись за спожиту для виконання робіт воду та електроенергію.

 1. Реквізити та підписи сторін
ЗАМОВНИК

 

ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________»

 

ЄДРПОУ ______________

ІПН _______________

Адреса:  _________________

п/р  2____________ , банк __________, МФО  _____________

Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Є платником ПДВ.

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________»

 

ЄДРПОУ ______________

ІПН _______________

Адреса:  _________________

п/р  2____________ , банк __________, МФО  _____________

Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Є платником ПДВ.

 

 

 

Директор

 

______________  _______________

Тел..:  ____________

 

Директор

 

______________  _______________

Тел..:  ____________

 

Інші зразки договорів:

1) Зразки господарських договорів

Ділерські договори>>>

Договори факторингу>>>

Договори франчайзингу (комерційної концесії)>>>

Ліцензійні договори>>>

Договори про відступлення права вимоги (цесії)>>>

Договори про переведення боргу та заміну сторони в договорі>>>

Договори  про врегулювання претензій та погашення боргу>>>

Договори про перевезення та транспортне експедирування>>>

Договори про зберігання майна та документів>>>

Договори купівлі-продажу>>>

Договори комісії>>>

Агентські договори>>> 

Договори доручення>>>

Договори  про надання послуг (виконання робіт

Договори оренди (найму) майна>>>

Договори поставки (постачання)>>>

Договри підряду>>>

2) Договори у сфері партнерства (спільної діяльності) та інвестицій

Договір між співавторами про вклад у створення об’єктів авторських прав та співробітництво>>>

Договір про надання агентських послуг по залученню інвестора (інвесторів) в бізнес – проект та надання додаткових послуг>>>

Договір про партнерство в сфері запуску бізнес-проекту>>>

Договір про партнерство та ділове співробітництво>>>

Договір про співпрацю щодо здійснення пошуку та залучення потенційних позичальників>>>

Договір про співробітництво (партнерство)>>>

Договір про співробітництво на залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій та інновацій>>>

3) Договори з трудових правовідносин

Безстроковий трудовий договір>>>

Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність>>>

Колективний договір (на прикладі підприємства, де відсутня профспілкова організація)>>>

Колективний договір підприємства>>>

Строковий трудовий договір>>>

Трудовий договір з дистанційним працівником>>>

Трудовий договір з працівником (на прикладі працівника, який працює в режимі ненормованого робочого дня)>>>

Трудовий договір за сумісництвом з медичним працівником>>>

Трудовий контракт з головним бухгалтером філії>>>

Трудовий контракт з директором філії>>>

Трудовий контракт з заступником директора філії>>>

Трудовий контракт на керування філєю (відділенням)>>>

Трудовий контракт на посаду начальника управління будівництва>>>

Трудовий контракт на посаду начальника управління справами та по роботі з персоналом>>>

4) Цивільно-правові договори

Договір з тимчасовим трудовим колективом на виконання робіт>>>

Договір підряду на виконання робіт (цпх) та акт прийому наданих послуг до договору підряду>>>

Договір про надання послуг доглядальниці>>>

Договір про надання послуг домробітниці>>>

Договір про надання послуг няні>>>

Договір про надання рекрутингових послуг>>>

Цивільно-правовий договір та акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт)>>>

5) Договори забезпечення (поруки, застави, іпотеки)>>>

6) Кредитні договори>>>

7) Договори приєднання>>>

8) Договори у сфері інтелектуальної власності>>>

9) Сімейні договори>>>

Також ми пропонуємо:

Зразки установчих, статутних та інших документів з корпоративного права>>>

Зразки документів з кадрового діловодства>>>

Зразки процесуальних документів>>>

Зразки документів з виконавчого провадження>>>

 

Договір підряду (виконання робіт)

За Договором підряду (далі “Договір”) одна із сторін (далі “Підрядник”) зобов’язується у встановлені строки виконати певний обсяг робіт та надати результати таких робіт іншій стороні (далі “Замовник”), а Замовник зобов’язується прийняти такий результат та оплатити вартість виконаних робіт.

Суть виконуваної роботи за Договором може полягати у (1) створенні або проектуванні нової речі або іншого об’єкта; або (2) ремонті речі або об’єкта, які існують.

Не менш важливим моментом під час погодження умов Договору є наявність необхідних матеріалів та обладнання у Підрядника для виконання роботи. Сторони самостійно у тексті Договору можуть визначити:

(1) за чий рахунок Підряднику будуть надані матеріали, які необхідні для виконання роботи за Договором.

Якщо матеріали мають бути надані Замовником, в такому випадку сторони Договору мають можливість погодити перелік, характеристики та строки надання матеріалів. Варто відмітити, що перелік та характеристики матеріалів мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Якщо матеріали мають бути надані самостійно Підрядником, в такому випадку сторонам потрібно вирішити, чи буде включена вартість таких матеріалів у загальну вартість виконуваних робіт за Договором або Замовнику потрібно буде оплатити вартість таких матеріалів додатково.

(2) за чий рахунок Підряднику буде надано обладнання, що необхідно для виконання роботи за Договором.

Якщо обладнання має бути надано Замовником, в такому випадку сторони Договору повинні погодити строки та технічні характеристики обладнання. Перелік та характеристики необхідного обладнання мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Додатково, проект розробленого Договору дає можливість визначити наступні важливі умови, зокрема:

(1) строки проведення оплати вартості виконаних робіт Підрядником та спосіб проведення розрахунків між сторонами Договору.

(2) права та обов’язки сторін Договору, а також заходи відповідальності, що застосовуються до сторін у випадку порушення ними умов Договору.

(3) підстави для розірвання Договору.

Особливості укладення Договору

Істотними умовами, без яких Договір вважається неукладеним, є умови щодо обсягу робіт та строків їх виконання.

Детальний перелік виконуваних робіт може бути визначено безпосередньо у тексті Договору або в окремому Додатку.

Не менш важливою умовою є погодження сторонами вартості виконуваних робіт (далі “Ціна”). Так, Ціна за Договором може бути вказана у тексті Договору або розрахована у кошторисі, який додається до Договору. Ціна, яка розраховується на підставі кошторису, може бути твердою або приблизною.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі є твердою, в такому випадку жодна із сторін Договору не може вимагати її перегляду навіть у випадках, коли підвищилися суттєво ціни на матеріали та обладнання, що використовуються Підрядником для виконання роботи або в інших випадках.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі, є приблизною, в такому випадку Ціна може бути переглянута за умови, що виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і згода на їх проведення була отримана від Замовника.

Відмінність від Договору про надання послуг

Досить часто на практиці виникає плутанина Договору підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним. За Договором підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат – вироблена продукція або річ, створена комп’ютерна програма, відремонтована партія товару тощо. За Договором про надання послуг – результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

Відмінність від Трудового договору (контракту)

На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору підряду (виконання робіт) та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

(1) правове становище сторін. За Договором підряду передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

(2) строковість відносин. Договір підряду є строковим, тобто Підрядник виконує роботу, Замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов’язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

(3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

(4) наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору підряду, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

(5) оплата виконаної роботи. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв’язку із неналежним виконання Працівником роботи. Оплата вартості роботи Підрядника залежить завжди від якості виконання такої роботи та інших умов, передбачених Договором підряду.

Відмінність від Договору побутового підряду

За Договором побутового підряду задовольняються разові приватні потреби фізичних осіб, які пов’язані із ремонтом, модифікацією або зміною речі чи об’єкту. Як правило відносини, які виникають із Договору побутового підряду, додатково регулюються законодавством про захист прав споживачів. У Договорі побутового підряду на стороні Замовника завжди виступає фізична особа, а на стороні Підрядника – юридична особа або фізична особа-підприємець.

Відмінність від Договору будівельного підряду

За Договором будівельного підряду здійснюються роботи із реконструкції або будівництва об’єктів інфраструктури або нерухомості (квартир, житлових будинків, приміщень тощо). Окрім цього, Підрядник за Договором будівельного підряду завжди повинен мати ліцензію або інший дозвільний документ на здійснення будівельних робіт.

Залишити відповідь