23

Кабмін опублікував новий Порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. №1364 затверджено Порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання в електронній формі.

Нижче наводимо його текст.

ПОРЯДОК
реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання в електронній формі

  1. Цей Порядок визначає процедуру подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — заява), обміну інформацією між національними електронними інформаційними ресурсами, які використовуються з метою реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — реєстрація/зняття з реєстрації) осіб, які можуть подати таку заяву, та перелік відомостей, необхідних для її подання, а також інші питання реєстрації/зняття з реєстрації. Реєстрація/зняття з реєстрації проводиться виключно за бажанням особи.
  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», інших законах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.
  3. Реєстрація/зняття з реєстрації здійснюється щодо особи, яка:

1) пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи;

2) має паспорт громадянина України у формі картки;

3) реєструє місце проживання:

за адресою житла, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та за умови, що особа є власником (співвласником) зазначеного житла або отримала електронну згоду на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) зазначеного житла, а також за відсутності обтяжень речових прав на зазначене житло;

за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них, якщо особа є неповнолітньою (віком від 14 до 18 років);

4) реєструє, знімає з реєстрації місце проживання в реєстрах територіальних громад, які здійснюють електронну інформаційну взаємодію з єдиною інформаційною системою МВС. У разі реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання за попередньою адресою електронна інформаційна взаємодія з реєстром територіальної громади попереднього місця проживання не вимагається.

  1. Заява формується заявником на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг «Портал Дія» (далі — Портал Дія) після проходження ним автентифікації.

Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, зазначених у цьому пункті, та виду реєстраційної дії.

У заяві зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), стать, дата і місце народження, громадянство, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реквізити документа, що посвідчує особу (вид, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти), адреса реєстрації/зняття з реєстрації, адреса попереднього місця проживання (якщо реєстрація/зняття з реєстрації здійснюються не одночасно).

У разі коли заявник не є одноосібним власником житла, у заяві також зазначається інформація про власника (співвласника) житла, а саме: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реквізити документа, що посвідчує особу (вид, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), адреса електронної пошти. Відомості заповнюються окремо щодо кожного власника (співвласника) житла.

Для неповнолітніх осіб, які реєструються за місцем проживання своїх батьків чи одного з них, у заяві додатково зазначаються:

серія та номер свідоцтва про народження (відомості про дату видачі та найменування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної інформаційної   взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них, за адресою яких (якого) здійснюється реєстрація місця проживання. У разі зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них зазначається попереднє прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також реквізити документа, що посвідчує таку зміну (вид, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав) (отримуються шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану).

Для призовників та військовозобов’язаних у заяві додатково зазначаються:

окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних (далі — Реєстр військовозобов’язаних) у разі, коли відомості про призовника або військовозобов’язаного включені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема дані про окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних, зазначені за встановленою формою у військово-обліковому документі (посвідченні про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовому квитку або тимчасовому посвідченні (для військовозобов’язаних);

дата взяття на військовий облік та/або зняття з військового обліку, найменування районного (міського) військового комісаріату, де особа перебуває та/або перебувала на зазначеному обліку, а щодо військовозобов’язаних — також серія та номер військово-облікового документа, військове звання та військово-облікова спеціальність у разі, коли відомості про призовника або військовозобов’язаного не включені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема у військово-обліковому документі не зазначені за встановленою формою дані про окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних.

Електронна згода на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) житла зазначається у заяві під час її формування. Оплата адміністративного збору за реєстрацію/зняття з реєстрації здійснюється за допомогою програмних засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Складення та/або подання будь-яких інших заяв чи відомостей для реєстрації/зняття з реєстрації не вимагається.

  1. Під час формування заяви отримуються/підтверджуються такі відомості:

1) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — відомості про дату видачі свідоцтва про народження, найменування органу, який його видав, та про батьків чи одного з батьків, якщо заяву подає неповнолітня особа;

2) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — відомості про право власності на житло, обтяження речових прав на житло;

3) з Єдиного державного демографічного реєстру (через єдину інформаційну систему МВС) — відомості про дійсність унікального номеру запису у зазначеному Реєстрі та паспорта громадянина України у формі картки.

  1. Формування заяви припиняється або її подання блокується за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

1) не підтверджуються відомостями реєстрів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

2) надані не в повному обсязі (у тому числі у разі, коли відсутні відомості про оплату адміністративного збору або не надано електронної згоди власника (співвласників) житла);

3) не узгоджуються між собою.

  1. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.
  2. Заява надсилається через єдину інформаційну систему МВС до органу реєстрації, який у день надходження заяви або на наступний робочий день у разі, коли заява надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу, здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації або приймає рішення про відмову у реєстрації/знятті з реєстрації (далі — рішення про відмову) в установленому законодавством порядку.

Розбіжності у відомостях, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації, які виникли у зв’язку із зміною в установленому порядку найменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць, не є підставою для відмови у реєстрації/знятті з реєстрації. У такому разі орган реєстрації здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації за адресою, дійсною на момент подання заяви, та інформує про це заявника у порядку, передбаченому абзацом другим підпункту 1 пункту 9 цього Порядку.

  1. У день реєстрації/зняття з реєстрації або прийняття рішення про відмову орган реєстрації надсилає через єдину інформаційну систему МВС:

1) до Порталу Дія:

повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації або рішення про відмову, які надсилаються Порталом Дія на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого електронного кабінету користувача  на Порталі Дія (у разі утворення кабінету);

повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовникам і військовозобов’язаним, відомості про яких включені до Реєстру військовозобов’язаних. Повідомлення надсилається засобами Порталу Дія до Реєстру військовозобов’язаних. У повідомленні зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних, місце проживання, місце та дата реєстрації/зняття з реєстрації. Повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовникам і військовозобов’язаним, відомості про яких не включені до Реєстру військовозобов’язаних, надсилається органом реєстрації відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230);

2) до реєстру територіальної громади попереднього місця проживання — повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи у разі реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання. Повідомлення містить набір даних, визначених у додатку 15 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108). У разі відсутності електронної інформаційної взаємодії із зазначеним реєстром повідомлення повертається за допомогою програмних засобів єдиної інформаційної системи МВС до органу реєстрації для його передачі згідно з Правилами реєстрації місця проживання в інший спосіб;

3) до відомчої інформаційної системи ДМС для подальшої передачі до Єдиного державного демографічного реєстру — інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації за набором даних, визначених у додатках 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., № 72, ст. 2209).

  1. Інформаційна взаємодія між національними електронними інформаційними ресурсами, визначеними цим Порядком, здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

У разі коли інформаційна взаємодія, передбачена абзацом першим цього пункту, не встановлена, порядок такої взаємодії, зокрема структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, визначається держателями (розпорядниками) відповідних національних електронних інформаційних ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.