31

Автор: Гайдар Василь Миколайович

На прохання читачів, публікую в форматі текстовому форматі власний зразок клопотання про надання в суд належних доказів банками, які підтверджують розмір заборгованості позичальників перед банками. Без зазначених документів перевірити цю заборгованість неможливо.

Деякі банки нараховують пеню на пеню, використовуючи алгоритм додавання нарахованої пені до поточної заборгованості по карті і в наступному періоді нараховують пеню на цю сукупну заборгованість, левовою часткою якого є раніше нараховані пеня. Як докази заборгованості банки надають суду роздруківку оборотів по карті, називаючи це “банківською випискою по рахунку”, хоча вона такою не є, це всього лише оборотно-сальдова відомість за електронним платіжним інструментом. Досліджуючи її ні позичальник, ні суд, ні експерт не можуть визначити склад заборгованості в розрізі дат.

Я вже мовчу про те, що часто надаються документи з порушенням ДСТУ 4163-2003 – УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ “Вимоги до оформлювання документів” за розміром шрифту, що ускладнює їх вивчення. У підсумку, важкорозпізнаваєма  “роздруківка руху коштів по картковому рахунку”, на мій погляд, подається в такому вигляді навмисне, щоб приховати від суду, адвокатів і самого позичальника наявність в складі заборгованості пені, нарахованої на пеню (в порушення ст 550 ЦКУ).

Єдиними документами, які дозволяють досліджувати склад заборгованості на різні дати відповідно до вимог НБУ є виписки по рахунках кредитної заборгованості, нарахованих відсотків і комісій, пені (або її розрахунок), а не роздруківка по руху коштів по карті. Тому якщо цих виписок немає, розмір заборгованості неможливо підтвердити і стягнути.

У представленому клопотанні наведені основні нормативні документи НБУ, які зобов’язують всі банки вести аналітичний облік по всіх банківських операціях, а також обов’язкова інформація, яка повинна міститися в особових рахунках, і відмовки типу, ми не ведемо, нікчемні. У наведених інструкціях є й інші норми, знання яких дозволить кваліфіковано запросити у банку необхідні документи.

Дана інформація буде корисна адвокатам, суддям, судовим експертам, банківським позичальникам, так і самим банкам.

Клопотання

про надання додаткових матеріалів.

Відповідно до п. 4 розділу І Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.02.2018 року №14 Бухгалтерський облік операцій із фінансовими інструментами здійснюється згідно з економічною суттю цих операцій за балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі – План рахунків).

Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів та послуг з відстроченням платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків.

Банк під час здійснення операцій має право використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості відповідно до вимог програмного забезпечення за умови подальшого відображення їх за відповідними рахунками з обліку певного фінансового інструменту.

Банк під час здійснення бухгалтерських проводок за операціями з фінансовими інструментами, визначених цією Інструкцією, використовує перелік згрупованих рахунків (додаток до цієї Інструкції), у якому рахунки згруповані відповідно до їх призначення.

Відповідно до Додатку до вказаної Постанови банками використовуються зокрема наступні рахунки:

Рахунки клієнтів;
Рахунки для обліку номіналу фінансового активу;
Рахунки для обліку нарахованих процентних доходів;
Рахунки для обліку дебіторської заборгованості;
Транзитний рахунок;
Рахунки для обліку процентних доходів;
Рахунок з обліку отриманих штрафів та пені
Рахунки для обліку наданих зобов’язань із кредитування

До набуття чинності Постановою НБУ №14 діяла Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 року, додатком до якої також було передбачено ведення банками зокрема наступних рахунків:

Рахунки клієнтів;
Рахунки для обліку наданих кредитів;
Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;
Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами;
Рахунок для обліку інших нарахованих доходів;
Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами;
Рахунки для обліку дебіторської заборгованості;
Транзитний рахунок;
Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами;
Рахунок з обліку отриманих штрафів та пені;
Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування;

Відповідно до Постанови Правління НБУ №75 від 04.07.2018 року Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України,

6. Банк зобов’язаний забезпечити:

1) документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку);

2) своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи;

3) дотримання відокремленими підрозділами вимог облікової політики банку;

14. Банк здійснює операції протягом операційного дня з обов’язковим формуванням оборотно-сальдового балансу/оборотно-сальдової відомості, регістрів аналітичного обліку та інших регістрів за операціями, що здійснюються з використанням відповідного програмного забезпечення.

15. Операції банку мають бути зареєстровані та відображені в регістрах бухгалтерського обліку в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) банку або у вихідні чи святкові дні.
III. Документування операцій у банку

41. Операції, які здійснює банк, мають бути належним чином задокументовані.

42. Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи
59. Банк обов’язково має складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри:

1) особові рахунки та виписки з них;

2) аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;

3) книги реєстрації відкритих рахунків;

4) оборотно-сальдовий баланс/оборотно-сальдову відомість.

61. Форма особових рахунків затверджується банком самостійно залежно від можливостей програмного забезпечення. Особові рахунки та виписки з них мають містити такі обов’язкові реквізити:

1) номер особового рахунку;

2) дату здійснення останньої (попередньої) операції;

3) дату здійснення поточної операції;

4) код банку, у якому відкрито рахунок;

5) код валюти;

6) суму вхідного залишку за рахунком;

7) код банку-кореспондента;

8) номер рахунку кореспондента;

9) номер документа;

10) суму операції (відповідно за дебетом або кредитом);

11) суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку;

12) суму вихідного залишку.

83. Банк зобов’язаний за власний рахунок виготовити копії первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на паперових носіях на вимогу інших учасників операцій, а також контролюючих та правоохоронних органів у межах повноважень, передбачених законами України, у разі їх складання та зберігання в електронному вигляді.

У відповідності до _____________необхідно додатково надати оригінали або якісно виготовлені і відповідним чином завірені копіі документів   АТ КБ________, а саме:

  • виписки по рахунках обліку заборгованості _______ за кредитним договором №___ від ______ року за період з ______ року по _______ року включно, в розрізі обліку заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах, комісії, простроченій комісії, пені з урахуванням переносів (включно з періодами до/після переносу сальдо)  у зв’язку зі зміною плану рахунків;
  • щоденні оборотно-сальдові відомості (за дні, коли наявний рух коштів) за період з ________ року по ________ року по аналітичних  рахунках, що були задіяні/задіяні в обліку кредиту по клієнту _______ за кредитним договором №___ від _______ року.

Джерело: ПРОТОКОЛ

Залишити відповідь