ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки договорів купівлі-продажу

documenti.com.ua
documenti.com.ua

 

Шановні відвідувачі порталу “МОЄ ПРАВО”!

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) договорів купівлі-продажу часто використовуваних у сучасних правовідносинах.

Всі договори відповідають чинному законодавству України та є актуальним у поточному році.

Договір купівлі – продажу товарів на умовах постаки продавцем на адресу покупця

80.00 грн.

Договір купівлі-продажу нерухомості з детальною регламентацією деяких специфічних нюансів

90.00 грн.

Договір купівлі-продажу товарів на умовах поставки FCA (Франко – перевізник) Інкотермс 2020

80.00 грн.

Договір купівлі-продажу товарів на умовах самовивозу покупцем

80.00 грн.

Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ

100.00 грн.

Договір опціону про продаж корпоративних прав (договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю))

100.00 грн.

Договір опціону про продаж корпоративних прав ТОВ та акцій ПрАТ

150.00 грн.

Якщо Вам необхідний інший зразок договору, то його можна замовити в онлайн-чаті нашого сайту. 

З повагою, адміністрація сайту.

Поняття договору купівлі-продажу

Договір купівлі продажу один з найважливіших інститутів цивільного права. В процесі багатовікового розвитку правових систем відбувався своєрідний природний відбір найбільш обгрунтованих та якісних положень, підвищувався рівень юридичної техніки. ЦК визначає купівлю-продаж як загальне родове поняття, що охоплює всі види зобов’язань по відчуженню майна за певну ціну.

Договір купівлі продажу – це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона, іменована продавцем, зобов’язується передати товар у власність другій стороні, що називається покупцем, а покупець зобов’язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір купівлі продажу (і всі його види) – це найпоширеніший договір цивільного обороту. Переміщення матеріальних благ (товарів), що становить основу будь-якого зобов’язання, в даному договорі виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливості даного договору обумовлені тим, що він є найбільш універсальною формою товарно-грошового обміну. У зв’язку з цим великого поширення в мережі Інтернет отримали зразки договору купівлі-продажу, всі вони маю різну ступінь юридичного опрацювання та передбачених умов.

Сфера застосування видів даного договору занадто широка, щоб обмежуватися ЦК, в яких сформульовано лише найбільш загальні положення, застосовні до всіх випадків оплатного відчуження майна. Тому будь-який зразок договору купівлі-продажу має відповідати безлічі правовим нормам і правилам, передбачати всілякі умови.

З наведеного в ЦК визначення договору купівлі-продажу випливає, що він є консенсуальним, оплатним і взаємним.
Характерними особливостями договору є:

при відчуженні майна покупець зобов’язаний виплатити продавцю покупну ціну у вигляді певної грошової суми;
зміна власника майна безповоротна і остаточна;
підставою виконання зобов’язання з передачі майна є зустрічне задоволення у вигляді покупної ціни.

ЦК виділяє окремі види даного договору: роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація, енергопостачання, купівля-продаж нерухомості, підприємств, цінних паперів, майнових прав. Проте даний перелік різновидів договору є далеко не самим повним. У юридичній практиці зустрічаються сотні різних різновидів договору, які регулюються лише загальними положеннями про купівлю-продаж і спеціальним законодавством, якщо воно існує в кожному конкретному випадку.

Договір купівлі-продажу має найбільшу схожість з договором міни та договором дарування.

Предметом договору-купівлі продажу

Предметом договору-купівлі продажу, за загальним правилом, може виступати будь-яке майно, не вилучене з цивільного обороту. Речі є найбільш поширеним, традиційним об’єктом договору купівлі-продажу, на який орієнтовано правове регулювання цього інституту. Згідно поняттю предмета договору купівлі продажу товаром можуть бути будь-які речі: рухомі і нерухомі, визначені родовими або індивідуальними ознаками, споживні і неспоживні, подільні і неподільні. Єдиним винятком з переліку можливих товарів є гроші (за винятком іноземної валюти), що обумовлено самою природою і поняттям договору купівлі-продажу.

Об’єктом договору купівлі продажу, за загальним правилом, є речі, які на момент укладення договору належать продавцеві на праві власності. Купівля-продаж речей, обмежених в обороті, можлива, якщо вона не порушує їх спеціального правового режиму, тобто їх покупцем може бути тільки спеціально уповноважена на володіння даною річчю особа.

Майнові права також включені в поняття предмета договору купівлі продажу. Хоча сфера застосування договору купівлі продажу майнових прав досить вузька і зводиться практично до біржових операцій і відступлення виключних прав.

Предмет договору купівлі-продажу має бути конкретно і детально описаний або в самому змісті договору купівлі продажу, або в спеціальному додатку до нього “Специфікація товару”.

У змісті договору купівлі продажу може бути посилання на зразок предмета договору (якість встановлюється за зразком), посилання на стандарт, посилання на середню якість або вимоги, які звичайно пред’являються до такого роду речей.

Сторони у договорі купівлі-продажу

Сторони у договорі купівлі-продажу це продавець і покупець. За загальним правилом, продавцем за договором купівлі-продажу може виступати лише особа, яка володіє правом власності (господарського або оперативного управління) на майно. В якості обох сторін договору купівлі продажу можуть виступати будь-які суб’єкти цивільного права: громадяни, юридичні особи або держава. Однак можливість їх участі в окремих видах договору купівлі продажу може бути обмежена природою самого договору (обсягом правоздатності, характером речових прав на майно і т.д.).

Держава, що володіє цільовою правоздатністю, не може виступати стороною договорів купівлі-продажу, орієнтованих на участь підприємців або громадян-споживачів (наприклад, договори роздрібної купівлі-продажу, поставки, контрактації, енергопостачання). Найбільш типові випадки безпосередньої участі держави в якості сторони договору купівлі-продажу пов’язані з поставками товарів для державних потреб, продажем підприємств чи державних цінних паперів.

Можливість укладення договору купівлі продажу фізичними особами визначається обсягом їх право-та дієздатності.

Сторонами договору купівлі-продажу можуть виступати і подружжя, однак продаж нерухомості між ними пов’язаний з додатковими формальностями.

Істотні умови договору

Істотною умовою договору купівлі продажу є тільки предмет договору. Якщо в договорі купівлі-продажу ясно вказані найменування і кількість продаваного майна, то він вважається укладеним. Умова договору купівлі-продажу про об’єкт договору може містити посилання на зразок предмета договору, стандартна якість або середню якість.

Додатковими умовами в договорі купівлі продажу є:

 1. Асортимент товару. Якщо за договором купівлі продажу передачі підлягають товари у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’язаний передати покупцеві товари в асортименті, погодженому сторонами. Якщо асортимент у договорі купівлі продажу не визначений і в договорі не встановлений порядок його визначення, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору.
 2. Документи і приналежності товару. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, продавець зобов’язаний одночасно з передачею речі передати покупцеві її приналежності, а також пов’язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію по експлуатації тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором.
 3. Комплектність товару. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі продажу про комплектність. Якщо в договорі не вказано комплектність товару, продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими умовам, які звичайно ставляться.
 4. Якість товару. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі продажу. При відсутності в договорі купівлі продажу умов щодо якості товару продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.
 5. Гарантія якості товару. Якщо договором купівлі продажу передбачено надання продавцем гарантії якості товару, продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, який повинен відповідати вимогам, передбачених законом, протягом певного часу, встановленого договором (гарантійного терміну). Якщо договором купівлі-продажу не передбачено подання продавцем гарантії якості на товар, то переданий продавцем товар в межах розумного строку має бути придатним для цілей, для яких товари такого роду звичайно використовуються.
 6. Термін придатності товару. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець зобов’язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення терміну придатності, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Якщо інше не передбачено договором купівлі продажу, обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов’язок продавця по доставці товару; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, коли до терміну, передбаченому договором, товар готовий до передачі в належному місці і покупець відповідно до умов договору обізнаний про готовність товару до передачі. Товар не визнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування чи іншим чином.
 7. Тара і упаковка. Якщо інше не передбачено договором купівлі продажу або не випливає із суті зобов’язання, продавець зобов’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не потребують застосування тари та (або) упаковки. Якщо договором купівлі продажу не визначені вимоги до тари й упаковки, то товар повинен бути затарений і (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого способом, що забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування. Якщо в установленому законом порядку передбачені обов’язкові вимоги до тари та (або) упаковці, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, які відповідають цим обов’язковим вимогам.
 8. Страхування товару. Договором купівлі продажу може бути передбачений обов’язок продавця або покупця страхувати товар.
 9. Ціна договору купівлі продажу. Покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною договору купівлі продажу безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару, якщо інше не передбачено ЦК, іншим законом, іншими правовими актами або договором купівлі продажу або не випливає із суті зобов’язання. Оплата товару може бути проведена попередньо, за допомогою кредиту, в розстрочку.
 10. Перехід права власності. У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин, покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено законом або договором або не випливає із призначення та властивостей товару.
 11. Ризик випадкової загибелі. Якщо інше не передбачено договором купівлі продажу, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається таким, що виконав свій обов’язок по передачі товару покупцю. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено таким договором або звичаями ділового обороту.

Форма договору купівлі-продажу

Форма договору купівлі-продажу залежить від різновиду цього договору. Наприклад, договір роздрібної купівлі-продажу не вимагає письмової форми, оскільки відповідна угода повністю виконується сторонами у момент її вчинення (ст. 206 ЦК України). Договори купівлі-продажу між юридичними особами та інші договори відповідно до вимог ст. 208 ЦК України повинні укладатися в письмовій формі. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації (ст. 657 ЦК України).
Згідно зі ст. 181 ГК України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Проте це не означає, що всі господарські договори купівлі-продажу повинні укладатися у письмовій формі. Вказівка на “загальний” характер цього правила означає рекомендаційний характер відповідної норми, а отже, питання щодо форми договору купівлі-продажу вирішується за загальними правилами ЦК України та інших актів законодавства. Так, договори купівлі-продажу, що укладаються в процесі приватизації державного майна, підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Шановні відвідувачі онлайн-порталу юридичних документів МОЄ ПРАВО

Пропонуємо до Вашої уваги Зразки договорів купівлі-продажу

Також на партнерському Інтернет-ресурсі “Документи.Ком.ЮА” Ви маєте можливість придбати зразки інших юридичних документів: зразки договорів, позовних заяв, скарг, заяв та клопотань, та пакетні пропозиції для Вашого бізнесу.

Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу, щоб дізнаватись про оновлення зразків документів на ресурсах https://documenti.com.ua та https://moe-pravo.com.ua/

 

Наші ПАРТНЕРИ:

Wayforpay

Monobank – отримати 50 гривень на рахунок за реєстрацію!