ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки позовних заяв та інших процесуальних документів

Зразки позовних заяв та інших процесуальних документів

Шановні відвідувачі порталу!

Зразки позовних заяв та інших процесуальних документів

У даному розділі нашого сайту Ви завжди зможете знайти та купити необхідний для Вас зразок (шаблон) позовної заяви, апеляційної скарги та інший процесуальний документ.

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) процесуальних документів, які використаються учасниками судового процесу, та які розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням практичного досвіду фахівців в галузі права.

Деякі зразки позовних заяв та апеляційних скарг опубліковані з посиланням на судові рішення. 

Якщо  на сайті відсутній зразок процесуального документу, який Вам потрібен, Ви можете замовити розробку такого документу звернувшись до нас в онлайн-чаті.

Всі зразки процесуальних документів відповідають всім вимогам чинному законодавству України.

Наша команда гарантує за якість документів.

Позовні заяви
Апеляційні скарги
Заяви та клопотаня
Скарги
Кримінальне право та процес 
 Виконавче провадження

Коментарі:

Будь-який процесуальний документ має відповідати вимогам закону: складатися уповноваженою на те особою, за наявності передбачених законом підстав, виконуватися та засвідчуватися відповідно до вимог закону. Якщо в процесуальних нормах права закріплені обов’язкові реквізити документа, вони мають бути до нього включені. Документ має відповідати вимогам закону як за формою, так і за змістом. 

Позовна заява за новим ЦПК України

ЦПК України позовна заява повинна містити наступні відомості:

1. Найменування суду, до якого вона подається (п.1 ч.3 ст.175).

2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу (п.2 ч.3 ст.175).

Якщо учасником справи є фізична особа, в заяві вказуються її повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються лише у випадку, коли така інформація відома позивачу.

Якщо учасником справи виступає юридична особа, документ має містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням поштового індексу та ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасників вказуються за наявності таких даних у розпорядженні заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці (п.3 ч.3 ст.175).

4. Виклад обставин, якими Позивач обґрунтовує свої вимоги (п.5 ч.3 ст.175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які Позивач оспорює чи заявляє до стягнення (п.3 ч.3 ст.175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які посилається Позивач (п.5 ч.3 ст.175).

Усі наявні у Позивача докази мають бути подані разом з позовною заявою (ч.2 ст.83, ч.5 ст.177).

Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом не приймаються.

Винятком є лише випадки, коли Позивач обґрунтує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від нього не залежали (ч.8 ст.83).

7. Зазначення щодо наявності у Позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви (ч.5 ст.95, п.8 ч.3 ст.175).

8. Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із цивільним позовом (п.8 ч.3 ст.175).

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, Позивач має про це письмово повідомити суд та зазначити:

– який саме доказ не може бути подано;

– причини, з яких цей доказ не може бути подано у зазначений строк;

– докази, які підтверджують, що Позивач вжив усіх залежних від нього заходів, спрямованих на отримання вказаного доказу (ч.4 ст.83).

9. Дані про вжиття заходів досудового врегулювання спору (п.6 ч.3 ст.175). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ч.1 ст.16).

10. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п.7 ч.3 ст.175).

11. Підтвердження Позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п.10 ч.3 ст.175).

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який Позивач просить суд зазначити в рішенні (п.4 ч.3 ст.175).

Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у випадку коли закон або договір не містять ефективного способу захисту (ст.5).

13. Якщо позовна заява подається до кількох відповідачів, в ній має бути зазначено зміст вимог до кожного з них (п.4 ч.3 ст.175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до позовної заяви (п.8 ч.3 ст.175).

Письмові докази надаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК (ч.2 ст.95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч.4 ст.95).

Позивач, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Позивач підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення (ч.5 ст.95).

Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором (ч.7 ст.95).

15. Клопотання про витребування доказів (ч.3 ст.177).

Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням цивільного позову.

Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли Позивач обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від нього (ч.1 ст.84). У клопотанні має бути зазначено:

– який доказ витребовується;

– обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

– підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

– вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, – докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.2 ст.84).

16. До позовної заяви про визнання акта чи договору недійсним додається копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у Позивача – клопотання про його витребування (ч.6 ст.177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч.1 ст.134, п.9 ч.3 ст.175).

До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст.133).

У разі неподання Позивачем попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч.2 ст.134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (ч.4 ст.177).

Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазначаються в тексті позовної заяви (ч.4 ст.175).

19. Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника Позивача (ч.7 ст.177).

Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч.1, 2 ст.62).

Повноваження адвоката підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (ч.4 ст.62).

20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч.1 ст.177).

Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч.2 ст.177).

21. Підпис Позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч.2 ст.175), із зазначенням посадового становища (п.1 ч.4 ст.185).

Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч.5 ст.175, ст.56).

Блог  адвоката, керуючого партнера адвокатського об’єднання “Monitum” Олександра Нагорного  розміщено у Інтернет-виданні “Ліга.Блоги

Автор публікації: Олександр Нагорний

Онлайн-портал юридичних документів МОЄ ПРАВО пропонує придбати зразки документів.

Також на Інтернет-ресурсі “Документи.Ком.ЮА” Ви маєте можливість придбати зразки інших юридичних документів: зразки договорів, позовних заяв, скарг, заяв та клопотань, та пакетні пропозиції для Вашого бізнесу.

Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу, щоб дізнаватись про оновлення зразків документів на ресурсах https://documenti.com.ua та https://moe-pravo.com.ua/

Наші ПАРТНЕРИ:

Wayforpay

Monobank – отримати 50 гривень на рахунок за реєстрацію!