268

Договір поруки між юридичними особами на забезпечення зобов’язання за договором оренди

Договір поруки на забезпечення зобов’язання за кредитним договором з кредитною спілкою

 

Порука — обов’язок поручителя перед кредитором нести відповідальність за порушення боржником своїх зобов’язань. Порука виникає на базі договору поруки.
За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку, причому поручитель відповідає перед кредитором тільки за порушення зобов’язання боржником (стаття 553 Цивільного кодексу України).
Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі.
Форма договору поруки: договір поруки має бути укладений в письмовій формі, у разі недодержання такої форми правочин є недійсним.
Договір поруки укладається додатково до основного договору.

Суб’єкти (сторони) договору поруки

Кредитор – громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.

Поручитель – може бути одна особа або кілька осіб (фізична чи юридична особа). Юридичні особи можуть виступати поручителями незалежно від того, передбачено це установчими документами чи ні.

Боржник (позичальник). Боржник стороною договору не виступає, він несе відповідальність (зобов’язання) за іншим договором (правочином).

Істотні умови договору поруки

предмет договору;

відсутність або наявність плати за послуги поруки, надані поручителем, розмір такої плати;

порядок виконання зобов’язань;

розмір поруки;

умови припинення поруки;

права й обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін;

термін дії договору;

порядок зміни та припинення дії договору.

Предмет договору поруки

Предметом договору поруки є поручительські послуги, надання яких передбачає обов’язок виконавця (майбутнього поручителя) укласти договір поруки.

Порядок виконання зобов’язання, забезпечене порукою

Виконання договору поруки пов’язано із моментом порушення основного договору боржником, тобто з моментом невиконання чи неналежного виконання по закінченні строку за основним зобов’язанням.
Поручитель може здійснити виконання добровільно або ж із застосуванням примусу.
Добровільний порядок передбачає виконання договору поруки з власної ініціативи поручителя з метою запобігання сплати процентів за користування позиченими коштами, стягнення пені, збитків на користь кредитора.
Примусове виконання договору поруки може відбуватися у двох формах:

Безспірному порядку

За рішенням суду

Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки (стаття 554 Цивільного кодексу України).
У разі солідарного обов’язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов’язків за договором як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. В даному випадку, кредитор може звернутися за виконанням зобов’язання як до боржника безпосередньо, так і до його поручителя. Солідарні боржники залишаються зобов’язаними кредиторові до тих пір, поки їх зобов’язання не будуть виконані в повному обсязі. А виконання солідарного зобов’язання в повному обсязі одним із боржників припиняє зобов’язання решти солідарних боржників перед кредитором.

Субсидіарна відповідальність може бути встановлена договором поруки. При цьому поручитель несе додаткову відповідальність за виконання боржником своїх зобов’язань. До пред’явлення вимоги до поручителя, що несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред’явити спочатку вимоги до основного боржника. Якщо ж основний боржник відмовиться задовольнити вимоги кредитора або кредитор не одержить від боржника відповіді на пред’явлену вимогу в розумні строки, кредитор може пред’явити вимогу до субсидіарного поручителя в повному обсязі.

Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі.
Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.
Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг (стаття 555 Цивільного кодексу України).

Права поручителя, який виконав зобов’язання

Після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.
До поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.
До кожного з кількох поручителів, які виконали зобов’язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у розмірі частини обов’язку, що виконана ним (стаття 556 Цивільного кодексу України).

Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя.
Поручитель, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до боржника (стаття 557 Цивільного кодексу України).

Оплата послуг поручителя

Поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржникові (стаття 558 Цивільного кодексу України).

Припинення поруки

Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.
Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.
Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено законом (стаття 559 Цивільного кодексу України).

Джерело