0

Переваги укладення договору лізингу в Україні. Зразок договору

Лізинг. Зразки договорів. Переваги

Збільшення доступності та ефективності бізнесу

Лізинг в Україні стає все більш популярним інструментом для розвитку бізнесу. Для підприємств, які шукають способи покращення своєї інфраструктури та розвитку, укладення договору лізингу може мати низку значних переваг. Давайте розглянемо деякі з них. Радимо також ознайомитись із текстом Закону України “Про фінансовий лізинг”

1. Фінансова гнучкість:

Лізинг дозволяє компаніям здійснювати придбання обладнання та майна без великих початкових витрат. Замість того, щоб одразу оплачувати весь обсяг, компанії можуть розподілити витрати на періодичні платежі, що забезпечує більшу фінансову гнучкість.

2. Оновлення обладнання:

Один зі значних плюсів лізингу полягає в тому, що він дозволяє компаніям оновлювати своє обладнання та технології без необхідності викупу старого обладнання. Це особливо важливо у високотехнологічних галузях, де швидкість змін велика.

3. Структура оподаткування:

Укладення договору лізингу може мати переваги з точки зору оподаткування. Деякі види лізингу дозволяють підприємствам списувати платежі як витрати, що дозволяє зменшити податкове навантаження.

4. Мінімальний вплив на ліквідність:

Оскільки лізингові платежі зазвичай розподіляються протягом певного періоду часу, вони можуть мати менший вплив на ліквідність компанії, ніж купівля обладнання зараз.

5. Простота укладання угоди:

Процес укладання договору лізингу зазвичай є менш складним порівняно з отриманням кредиту чи іншого фінансування. Це дозволяє підприємствам швидше та легше отримувати необхідне обладнання.

Від автора

Укладення договору лізингу в Україні може бути вигідним рішенням для підприємств різних галузей. Від фінансової гнучкості до можливості оновлення обладнання, лізинг відкриває широкі можливості для розвитку бізнесу. Проте, перш ніж приймати рішення про укладання лізингової угоди, варто обговорити всі деталі з кваліфікованим юристом чи фінансовим консультантом, щоб забезпечити оптимальні умови для свого підприємства.

Зразок договору фінансового лізингу

м.____,                                                                                                                     “___”_____20__ р.

 

_____, яке в подальшому іменується “Лізингодавець”, в особі ___, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________, що в подальшому Іменується “Лізингоодержувач”, в особі ____, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі – Сторони, керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Лізингодавець передає Лізингоодержувачу, а Лізингоодержувач отримує від Лізингодавця в платне користування на умовах фінансового лізингу (далі — лізинг) майно _____ (надалі -обладнання).

1.2. Обладнання, що передається в лізинг, придбано на підставі наданого Лізингоодержувачем “Замовлення на обладнання” та у відповідності з Договором поставки обладнання № _____ від “___”_____ 20__р., укладеним між Лізингодавцем, Лізингоодержувачем та _______.

1.3. Вартість Обладнання, що передається в лізинг, становить ___ гривень, без ПДВ.

 

2. Загальні положення

2.1. Обладнання передається Лізингоодержувачу в лізинг за цільовим призначенням, а саме для реалізації інноваційного проекту “__________” за інноваційним договором № _____ від “___”___ 20__ р., що укладений між _______________

 

3. Строк лізингу

3.1. Строк лізингу — з моменту передачі Обладнання в лізинг, яким є дата підписання Сторонами “Акта приймання-передачі обладнання в лізинг” по “__”___20__р. Акт складається у довільний формі Сторонами.

 

4. Лізингова плата

4.1. Обладнання передається Лізингодавцем і приймається у лізинг Лізингоодержувачем на умовах сплати Лізингоодержувачем Лізингодавцю лізингової плати за користування Обладнанням шляхом перерахування лізингових платежів Лізингодавцю.

4.2. Розмір, строки та порядок сплати Лізингоодержувачем лізингових платежів Лізингодавцю встановлюється в “Розрахунку лізингової плати”, який підписується сторонами одночасно з договором. Лізингові платежі сплачуються в безготівковій формі.

4.3. Перший лізинговий платіж вноситься через _____ місяці з моменту передачі Обладнання в лізинг, обумовленого в п.3.1 цього договору, а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в _____ місяці з дати, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж.

4.4. Лізингоодержувач зобов’язаний своєчасно сплачувати передбачені цим договором лізингові платежі. У випадку прострочки Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі ___% від належної до сплати суми за кожен день прострочки. Сплата пені не звільняє Лізингоодержувача від проведення передбачених Договором розрахунків.

4.5. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування або зменшення суми лізингових платежів у випадку перерви в експлуатації Обладнання, з якої б причини це не сталося, включаючи форс-мажорні обставини.

4.6. Лізингоодержувач не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з причин пошкодження Обладнання або внаслідок виникнення форс-мажорних обставин.

4.7. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання несе Лізингоодержувач. У випадку повного знищення Обладнання сума наступних лізингових платежів, а також усі прострочені суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, повинні бути сплачені Лізингодавцю в строки та на умовах __________.

 

5. Передача обладнання в лізинг

5.1. Передача Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Обладнання в лізинг засвідчується “Актом приймання-передавання обладнання в лізинг”.

5.2. На момент передачі Обладнання в лізинг воно знаходиться __________.

 

6. Використання, технічне обслуговування та ремонт Обладнання

6.1. Лізингоодержувач зобов’язується сумлінно дотримуватися під свою відповідальність норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Обладнання, встановлених чинним законодавством та інструкціями виробника.

6.2. У випадку виходу Обладнання з ладу Лізингоодержувач протягом п’яти днів зобов’язаний письмово повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу несправності не будуть усунені.

6.3. Лізингоодержувач за свій рахунок, без подальшої компенсації Лізингодавцем та за погодженням з Лізингодавцем проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції Обладнання.

6.4. У випадку заміни в процесі експлуатації Обладнання якихось деталей та вузлів, або їх удосконалення, вони стають невід’ємною частиною Обладнання і переходять у власність Лізингодавця.

6.5. Лізингоодержувач несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації персоналу до складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування Обладнання та зобов’язаний провести відповідне навчання працівників.

6.6. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

6.7. Лізингодавець звільняється відповідно до умов цього договору від будь-яких обов’язків і відповідальності стосовно технічної гарантії на Обладнання. Всі розрахунки по видатках, позовах і компенсаціях, пов’язаних з вищезазначеною гарантією, провадяться безпосередньо між Лізингоодержувачем та Постачальником.

 

7. Передача ризику. Страхування*

7.1. Лізингоодержувач власним коштом зобов’язаний застрахувати Обладнання від передбачених Договором ризиків, про що Лізингоодержувач зобов’язується укласти зі страховою компанією “Договір страхування”, в якому передбачити відшкодування можливого завданого збитку у межах страхової суми на користь Лізингодавця. Дія страхового договору повинна охоплювати весь період дії даного Договору.

7.2. За договором страхування Обладнання повинне бути застраховане від фізичного знищення або пошкодження, включаючи випадки пожежі, повені, фізичного пошкодження, зіткнення, вибуху, удару блискавки; пограбування, знищення, крадіжки та інших протиправних дій третіх осіб, ___________.

7.3. Обладнання повинно бути застраховане в місячний строк з моменту передачі Обладнання в лізинг, обумовленого в п.3.1 цього договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв’язку з будь-яким пошкодженням або знищенням Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

7.4. В разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов’язаний в триденний строк з моменту настання страхового випадку надіслати Лізингодавцю телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У випадку відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування Лізингоодержувач зобов’язується вжити необхідних заходів щодо вирішення спору в претензійно-позовному порядку відповідно до законодавства України.

7.5. Лізингоодержувач зобов’язується нести матеріальну відповідальність за будь-які додаткові пошкодження цього Обладнання, які виникнуть в результаті його використання до початку відшкодування збитків у відповідності з розпорядженням страхової компанії або рішенням суду.

_________

* Договором лізингу може бути передбачено зобов’язання застрахувати Обладнання Лізингодавцем.

 

8. Право власності на Обладнання

8.1. Протягом усього строку дії цього договору Обладнання є власністю Лізингодавця. Лізингоодержувач зобов’язується закріпити на видному місці і зберігати там впродовж всього терміну дії Договору об’яву: “Це обладнання є власністю ________.

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах повинно бути застереження: “Власник – ______, користувач – ______.

8.2. Протягом всього строку дії даного Договору Лізингоодержувачу забороняється без згоди Лізингодавця здавати Обладнання в суборенду, позичати третій стороні, віддавати його в заставу або відчужувати будь-яким іншим способом, використовувати на інші, не передбачені інноваційним проектом, цілі.

8.3. Умови переходу права власності на Обладнання: _________

8.4. У випадку переходу прав власності на Обладнання до Лізингоодержувача оформляються всі необхідні, передбачені чинним законодавством, документи.

 

9. Дострокове припинення дії договору

9.1. Дія Договору може бути достроково припинена:

9.1.1. За взаємною згодою Сторін, про що укладається додаткова угода до цього Договору;

9.1.2. В передбачених чинним законодавством випадках;

9.1.3. З ініціативи Лізингодавця, якщо Лізингоодержувач не виконує будь-якого зі своїх зобов’язань за цим Договором. В такому випадку Лізингодавець виставляє претензію Лізингоодержувачу про припинення дії цього Договору у відповідності з чинним законодавством.

9.2. У випадку дострокового припинення дії цього Договору відповідно п.9.1.3 договору Лізингоодержувач зобов’язаний протягом ____ банківських днів з дати отримання претензії Лізингодавця перерахувати йому суму належних до сплати лізингових платежів та штрафних санкцій, передбачених цим Договором.

 

10. Інші умови

10.1. Якщо в подальшому будуть збільшені ставки діючих на момент укладення Договору податків, зборів та інших передбачених чинним законодавством платежів, які мають відношення до Обладнання або до визначення розміру лізингової плати, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингової плати підлягає перегляду, про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

10.2. Умови переоцінки Обладнання: _____________.

10.3. Лізингоодержувач має право промислового використання Обладнання тільки за умови його страхування.

10.4. Лізингодавець має право: безперешкодного доступу до Обладнання; здійснення перевірки умов його зберігання, обслуговування та експлуатації тощо.

10.5. Інші умови:

______________________

 

11. Форс-мажор

11.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, що виникли після укладання цього Договору, та які сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.

В цьому випадку термін виконання зобов’язань за цим договором змінюється за взаємною згодою про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

11.2. У разі виникнення зазначених у п.11.1 договору обставин, сторони протягом п’яти календарних днів письмово сповіщають одна одну про наявність даних обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього договору.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад ___ місяців, то сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього договору або про його припинення, про що укладається додаткова угода.

 

12. Вирішення спорів

12.1. Всі можливі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони намагатимуться вирішувати за домовленістю, шляхом переговорів.

12.2. Якщо Сторони не зможуть досягти згоди за домовленістю, то дія розгляду і вирішення спору заінтересована Сторона звертається до арбітражного суду.

 

13. Прикінцеві положення

13.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін Договору.

13.2. Термін дії Договору зумовлений строком лізингу. Договір втрачає свою силу після виконання Сторонами своїх зобов’язань по ньому.

13.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені тільки у письмовій формі.

13.4. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників підприємства, статутних документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому. Підписання цього Договору пов’язує обов’язками не тільки його Сторони, але й їхніх правонаступників.

13.5. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Лізингодавця та Лізингоодержувача.

13.6. Всі додатки та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

  1. Реквізити та підписи сторін:

Лізингодавець:

Лізингоодержувач:

 

Додатково повідомляємо, що на нашому веб-порталі “МОЄ ПРАВО”, Ви можете знайти зразки інших договорів, а також пакетні пропозиції шаблонних документів