34

Третейське врегулювання франчайзингових спорів – зразки договорів франчайзингу

Зразки документів це МОЄ ПРАВО

зразки договорів франчайзингу=>>>

Суть третейського судочинства полягає у тому, що сторони довіряють вирішення спору та ухвалення рішення третій особі, а не уповноваженому державою органу. В цьому істотна відмінність третейського судочинства від інших форм захисту прав та інтересів — цивільного та господарського судочинства, які здійснюються виключно судами загальної юрисдикції До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Третейське судочинство є демократичним альтернативним способом захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб та вирішення конфліктів, що виникають між суб’єктами правовідносин, яке ґрунтується на приватному волевиявленні осіб та здійснюється без втручання держави.

Переваги розгляду франчайзингового спору у третейському суді

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та
 • корупційних проявів;
 • • професійність судів в галузі франчайзингу
 • • конфіденційність третейського розгляду;
 • • право сторін визначати місце третейського розгляду;
 • • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього
 • рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом
 • України «Про третейські суди»;
 • • негайне набрання чинності рішенням;
 • • можливість примусового виконання рішення;
 • • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Порядок вирішення спорів

Третейський суд повинен вжити заходів до розгляду спору в найкоротші терміни.

По конкретній справі термін третейського розгляду не може перевищувати 2-х місяців з дня обрання третейського судді.

У виняткових випадках Голова третейського суду може продовжити термін третейського провадження у справі. Термін третейського провадження у справі може бути продовжений, також, за погодженням сторін Третейський суд на початку розгляду повинен з’ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу.

Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.

Франчайзингові спори

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі комерційної концесії (франчайзингу) та у супроводжувальних договорах або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України «Про третейські суди».

Третейський збір менше судового збору у судах

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Якщо предметом позову є майнові вимоги, третейський збір сплачується у сумі, що становить 1,5 відсотка ціни позову, визначеної відповідно до Регламенту, але не менше одного розміру мінімальної заробітної плати і не більш як 60 розмірів мінімальної заробітної плати, що діє на день сплати.

Якщо предметом позову є немайнові вимоги, третейський збір сплачується у сумі одного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день сплати.

Складовою частиною третейського збору є реєстраційний збір, який сплачується позивачем при поданні позовної заяви до Постійно діючого третейського суду і становить 50 відсотків одного розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на день сплати. Реєстраційний збір не підлягає поверненню.

Передача спорудо ПДТ Спри ТППУ здійснюється згідно третейського застереження

Будь-який спір, що виникає з цього договору комерційної концесії (франчайзингу) (чи іншого договору чи контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.

Третейський розгляд справи здійснюється Постійно діючим Третейським судом одноособово третейським суддею.

Місце проведення засідання Третейського суду ______________________ (місто та місце).

Окремо необхідно зазначити, що відповідно до Регламенту Постійно діючого Третейського суду при ТПП України третейський розгляд справи за загальним правилом здійснюється за місцезнаходженням

Третейського суду: м. Київ, вул. Велика Житомирська 33.

У той же час, Регламент надає сторонам право на свій розсуд домовитися про проведення засідань Третейського суду з розгляду справи в іншому місці на території України.

У такому випадку усі додаткові витрати, пов’язані з проведенням розгляду справи в іншому місці, покладаються на сторони порівну.

Джерело

Зразки договорів франчайзингу (комерційної концесії)