54

Зразки договорів на переклад літературних творів

Згідно з Цивільним кодексом Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків¹. Ми пропонуємо вашій увазі зразки договорів, які можна використовувати, коли одна сторона (видавець) замовляє другій стороні (перекладачу) переклад літературного твору.

Перекладачу твору належить авторське право на здійснений переклад, якщо той є результатом його творчої діяльності. Подібно до автора твору, що перекладається іншою мовою, перекладачу належить авторське право на здійснений ним переклад, який вважається похідним твором. Належність авторського права на переклад обмежує права інших осіб щодо його використання без дозволу. Це означає, що використання перекладу можливе лише з дозволу перекладача, крім випадків, передбачених Законом України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема, не потребує дозволу використання перекладу твору, що перейшов в суспільне надбання, тобто через 70 років після смерті автора перекладу.

 – У широкому сенсі цивільні права і обов’язки — це ті права та обов’язки, якими володіють громадяни. У такому розумінні до цивільних прав і обов’язків належать і конституційні права громадян, наприклад, право володіти та розпоряджатися результатами інтелектуальної творчої власності, дотримуватися вимог закону і, обов’язків та ін. Цей термін охоплює також права та обов’язки, що випливають із авторсько-правових відносин, з відносин, які виникають у сфері видавничої діяльності, права тощо, визначених в ЦК України.

Як автор перекладу твору, перекладач має особисті немайнові та майнові права, які виникають з моменту створення творчого перекладу.

Особисті немайнові права належать лише перекладачу та є невідчужуваними: право на ім’я, псевдонім тощо.

А от майнові права можуть передаватися, зокрема, й видавцю. Залежно від зацікавленості сторін перекладач, здійснюючи переклад на замовлення видавця, може: (а) передати (відчужити) майнові права на переклад видавцю чи (б) надати дозвіл (ліцензію) на використання цього перекладу.

Оформлення таких відносин ми пропонуємо здійснювати на підставі двох видів змішаних договорів:


 • 1. Договору, що містить елементи договору-замовлення та договору-передання (відчуження) майнових прав на переклад твору | Посилання на документ *doc;
 • 2. Договору, що містить елементи договору-замовлення та ліцензійного договору | Посилання на документ *doc.

Джерело

Зразки договрів, позовних заяв, установчих та інших юридичних документів

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №1,

що містить елементи договору-замовлення та ліцензійного договору,

укладеного між перекладачем твору та видавництвом

(змішаний договір)

 

 

ДОГОВІР  № __

місто _________                                                                              “___” ____________ 20__ року

 

Громадянин (громадянка)   ____________    ________________________________________,

(вказати країну)(П.І.Б фізичної особи)

яка діє від себе особисто,  далі – «Виконавець» чи «Перекладач», з одного боку, та

______________________________________________________________________________

(П.І.Б фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі________________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє  на підставі______________________________________________________________,

(Статуту, Положення, іншого документа)

далі – «Замовник» чи «Видавець», з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне.

 

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

 

Твір – літературний твір, наданий Замовником Перекладачу для перекладу, автора ___________________________________ під назвою  «________________________________»

                (П.І.Б (псевдонім) автора)        (назва оповідання/роману/драми/статті/збірки чи іншого твору мовою оригіналу)

 

Переклад Твору –  втілення Твору в перекладі, який є результатом творчої діяльності Перекладача (автора цього перекладу), без завдання шкоди правам автора Твору, мовою, яка відрізняється від мови оригіналу, а саме: з ________________ мови на ______________ мову.

 

Майнові права – права на Переклад Твору, визначені в ст. 440 ЦК України, ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: право на використання Перекладу Твору; виключне право дозволяти використання Перекладу Твору; право перешкоджати неправомірному використанню Перекладу Твору, зокрема й забороняти таке його використання.

 

Особисті немайнові права – права Перекладача як автора Перекладу Твору, визначені в ст. 438, ст. 439 Цивільного кодексу України, ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

_______________________________________________________________________________

(доповнити інші терміни, у разі необхідності)

 

1.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами законодавства України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується здійснити Переклад Твору, а також передати (відчужити) Замовнику майнові права на Переклад Твору, за винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

Загальний обсяг тексту Твору, наданого Замовником Виконавцю для Перекладу, в друкованому чи в електронному вигляді складає ______ авторських аркушів або _____ умовних сторінок ( _______ знаків) Твору.

 

Замовник також замовляє надання додаткових послуг Перекладачем: ___________________

_______________________________________________________________________________.

(наприклад, написання перед- та/або післямови, анотації до Твору мовою Перекладу чи інші суміжні послуги, що потребують фахової участі Перекладача).

 

2.2. Термін здійснення Перекладу Твору: з __ ____________ 20__ р. по __ _________20___ р. (включно).

 

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець у повному складі передає (відчужує) Замовнику майнові права на Переклад Твору, створений за замовленням, на весь строк чинності майнових авторських прав, передбачений законодавством України в сфері авторського права і суміжних прав, на всю територію світу, а саме:

 

 • право на використання Перекладу Твору;
 • виключне право дозволяти використання Перекладу Твору;
 • право перешкоджати неправомірному використанню Перекладу Твору, зокрема й забороняти таке використання.

 

2.4. Згідно з цим Договором Замовник отримує:

 

 • право використовувати Переклад Твору в будь-якій формі, в будь-якій кількості, всіма і будь-якими способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права»;
 • виключне право дозволяти третім особам використовувати Переклад Твору способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права»;
 • право перешкоджати неправомірному використанню Перекладу Твору, зокрема й забороняти таке використання третіми особами.

 

2.5. Після підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору Виконавець втрачає всі майнові права та не має права передавати (відчужувати) майнові права на Переклад Твору, а також передавати права на використання Перекладу Твору третім особам.

 

2.6. Територією дії цього Договору є територія всього світу.

 

2.7. Особисті немайнові права на Переклад Твору, створеного за замовленням, належать Перекладачу та є невідчужуваними.

 

2.8. Згідно з цим Договором Перекладач надає згоду на оприлюднення (розкриття публіці) Перекладу Твору шляхом його опублікування після підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору.

 

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. дотримуватися особистих немайнових прав як автора Твору, так і Перекладача. Зокрема, розмістити П.І.Б. (псевдонім) Перекладача на титульній сторінці та звороті титульного аркуша;

 

3.1.2. узгодити з Виконавцем редагування та коректуру Перекладу Твору. При цьому Переклад Твору підлягає опублікуванню після згоди Виконавця зі змінами, внесеними у Переклад Твору редактором та коректором. Згода може надаватися у формі _______________________________________________________________________________;

(електронного листа чи особистого підпису з вказанням дати на сторінках рукопису)

 

3.1.3. виплатити Виконавцю авторську винагороду в порядку, розмірі та в строк, встановлені цим Договором;

 

3.1.4. надати безкоштовні авторські примірники Виконавцю після опублікування Перекладу Твору;

 

3.1.5. здійснити прийом Перекладу Твору згідно з умовами цього  Договору.

 

 

3.2. Замовник має право:

3.2.1. робити зауваження до Перекладу Твору та вимагати усунення недоліків у порядку, визначеному в цьому Договорі;

 

3.2.2. ознайомити Виконавця з тим, якою буде обкладинка/оформлення примірника Перекладу Твору.

 

 

3.3. Виконавець зобов’язується:

3.3.1. здійснити Переклад Твору на умовах, викладених у цьому Договорі, в термін, вказаний у п. 2.2 Договору. Переклад повинен передава#ти Твір у достовірному і неспотвореному вигляді як щодо його змісту, так і стилю. Переклад не повинен містити орфографічних, граматичних помилок чи хибодруків;

 

3.3.2. у разі подання Замовником зауважень до Перекладу Твору усунути вказані недоліки згідно з умовами цього Договору;

 

3.3.3. вичитати один раз у погоджені з Замовником строки без додаткової винагороди ___________________________________________ підготовленого до опублікування

                (відбитки верстки (гранки) чи електронний текст)

Перекладу Твору, зробивши після цього відповідний запис на титульній сторінці верстки (гранок) або надавши свою згоду в електронному листі;

 

3.3.4. здійснити передачу Перекладу Твору згідно з умовами цього  Договору.

 

 

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. отримати винагороду в порядку, розмірі та в строк, встановлені цим Договором;

3.4.2. отримати авторські примірники від Замовника після опублікування Перекладу Твору.

 

 

 1. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИПЛАТИ

 

4.1. За створення Перекладу Твору за цим Договором та передання  (відчуження) майнових прав на Переклад Твору Замовник виплачує Виконавцю авторську винагороду (гонорар) у розмірі _____ (_(цифри прописом)_) гривень ___коп., у вигляді одноразового (паушального)

платежу.

 

4.2. Сторони погодили, що виплата авторської винагороди  може здійснюватися шляхом виплати:

 • авансу в розмірі __ (_(цифри прописом)_) % авторської винагороди, вказаної в п. 4.1 Договору, у строк _______________________________;
 • решти __ (_(цифри прописом)_) % авторської винагороди, вказаної в п. 4.1 Договору, після здійснення Перекладу Твору та під час підписання Сторонами Акту прийому-передачі або в інший строк, визначений Сторонами, але не пізніше ____ (_(цифри прописом)_) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту прийому-передачі.

 

4.3. Виплата здійснюється шляхом перерахування Замовником авторської винагороди на розрахунковий рахунок Виконавця або іншим чином _________________________________.

                                                                                                                                             (інші шляхи перерахування коштів)

 

4.4. При розірванні Договору на підставі порушення Виконавцем його зобов’язань за цим Договором, Замовник має право не виплачувати авторську винагороду. При цьому Виконавець повертає Замовнику аванс протягом ____ (_(цифри прописом)_) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення.

 

4.5. Якщо Замовник  до моменту підписання Акту прийому-передачі з будь-якої причини відміняє замовлення, передбачене цим Договором, виплата авторської винагороди (авансу) Виконавцю здійснюється за фактичний обсяг Перекладу, здійсненого до моменту відміни замовлення.

 

 

 1. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙОМ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ

 

5.1. Виконавець в термін, встановлений у п. 2.2 Договору, зобов’язується передати Замовнику Переклад Твору ______________________________________________________,

(в матеріальній (наприклад, рукопис) або в електронній формі на електронному носії інформації)

чи на електронну адресу Замовника _______________________________________________.

                                                                                                                             (електронна адреса)

 

5.2. Замовник зобов’язаний розглянути поданий у повному вигляді Переклад Твору та протягом ____ (_(цифри прописом)_) календарних днів  з дати отримання Перекладу Твору сповістити Виконавця про:

 • схвалення Перекладу Твору;
 • необхідність внесення до Перекладу Твору поправок та зазначити зауваження у письмовому повідомленні.

 

5.3. У разі схвалення Перекладу Твору Сторони підписують Акт прийому-передачі.

 

5.4. У разі необхідності внесення до Перекладу Твору поправок Сторони погоджують строки здійснення відповідного доопрацювання Перекладу Твору. Виконавець зобов’язується доопрацювати Переклад Твору відповідно до зауважень, визначених у письмовому повідомленні Замовника, та передати доопрацьований Переклад Твору в формі, зазначеній в п. 5.1 цього Договору.

 

По закінченні доопрацювань Перекладу Твору в узгоджені Сторонами строки Сторони підписують Акт прийому-передачі.

 

5.5. Майнові права на Переклад Твору переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору.

 

5.6. Замовник зобов’язується надати Виконавцю ___ (_(цифри прописом)_) авторських примірників опублікованого Перекладу Твору не пізніше, ніж через _____ (_(цифри прописом)_) календарних днів, після його опублікування.

 

 

 1. ГАРАНТІЇ СТОРІН

 

6.1. Виконавець гарантує:

6.1.1. Переклад Твору створений його власною творчою діяльністю;

 

6.1.2. На момент укладання Договору він не пов’язаний з іншими угодами, які можуть вплинути на права або перешкодити Замовнику виконати прийняті на себе зобов’язання за цим Договором.

 

6.2. Замовник гарантує:

6.2.1. він має право на здійснення перекладу Твору та на його замовлення, отримане від  правовласника цього Твору та належним чином оформлене;

 

6.2.2. він має повноваження на укладання цього Договору та виконання своїх зобов’язань за Договором.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, у тому числі при порушенні наданих нею гарантій, несе відповідальність відповідно до законодавства України та зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні та документально підтверджені збитки, в тому числі упущену вигоду.

 

7.2. У випадку порушення строку виплати авторської винагороди, вказаної в п. 4.1 цього Договору, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі __________________________за кожен день прострочення.

 

7.3. У разі порушення гарантій, наданих за цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані таким порушенням збитки, в тому числі упущену вигоду.

 

7.4. Перекладач не несе відповідальності перед третіми особами в разі виникнення спорів між Замовником і третіми особами щодо прав на здійснення перекладу Твору.

 

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо виникли форс-мажорні обставини: пожежі, стихійні лиха, війна, воєнні операції будь-якого характеру, блокада, незаконні акти або дії державних органів чи інші обставини. При цьому виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується відповідно до тривалості дії таких обставин і їхніх наслідків.

 

8.2. Факт настання та тривалість дії обставин форс-мажору підтверджується документом, виданим відповідно до чинного законодавства України.

 

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання обов’язків за Договором.

 

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Будь-які суперечки, що виникають між Сторонами, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів і в досудовому порядку.

 

9.2. Неврегульовані Сторонами спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, а в частині передання (відчуження) майнових прав на Переклад Твору – з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору та до закінчення строку чинності майнових авторських прав на Переклад Твору (переходу в суспільне надбання).

 

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Для регулювання відносин Сторін за цим Договором застосовується чинне законодавство України.

 

11.2. Згідно з цим Договором конфіденційною інформацією є: _______________________.

 

Жодна зі Сторін на має право розголошувати конфіденційну інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.

 

11.3. Акти прийому-передачі, додатки, додаткові угоди до Договору з моменту їх підписання Сторонами стають невід’ємною частиною Договору.

 

11.4. Цей Договір укладено в двох однакових примірниках, по одному для кожної зі Сторін, українською мовою, зрозумілою для кожної зі Сторін.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ЗАМОВНИК (ВИДАВЕЦЬ):

__________________________

__________________________

__________________________

м.п.

ВИКОНАВЕЦЬ (ПЕРЕКЛАДАЧ):

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №2,

що містить елементи договору-замовлення та ліцензійного договору,

укладеного між перекладачем твору та видавництвом

(змішаний договір)

 

ДОГОВІР  № __

 

місто _________                                                                              “___” ____________ 20__ року

 

Громадянин (громадянка)   ____________    ________________________________________,

                                                                (вказати країну)                                         (П.І.Б фізичної особи)

яка діє від себе особисто, далі – «Перекладач», з одного боку, та

______________________________________________________________________________

(П.І.Б фізичної особи  або повне найменування юридичної особи)

в особі________________________________________________________________________,

(посада та П.І.Б особи, яка уповноважена укладати договір)

яка діє  на підставі______________________________________________________________,

                                                                              (Статуту, Положення, іншого документа)

далі – «Замовник» чи «Видавець», з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне.

 

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

Твір – літературний твір, наданий Замовником Перекладачу для перекладу, автора ______________________________, під назвою «____________________________________».

                (П.І.Б (псевдонім) автора)       (назва оповідання/роману/драми/статті/збірки чи іншого твору мовою оригіналу)

 

Переклад Твору –  втілення Твору в перекладі, який є результатом творчої діяльності Перекладача (автора цього перекладу), без завдання шкоди правам автора Твору, мовою, що відрізняється від мови оригіналу, а саме: з _______________ мови на ______________ мову.

 

Майнові права – права на Переклад Твору, визначені в ст. 440 ЦК України, ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: право на використання Перекладу Твору; виключне право дозволяти використання Перекладу Твору; право перешкоджати неправомірному використанню Перекладу Твору, зокрема й забороняти таке використання  Перекладу Твору.

 

Виключна ліцензія – дозвіл, що видається лише Замовнику та позбавляє Перекладача можливості використовувати Переклад Твору в сфері, визначеній цією ліцензією, та видавати іншим особам ліцензії на використання Перекладу Твору в зазначеній сфері.

 

Особисті немайнові права – права Перекладача як автора Перекладу, визначені в ст. 438, ст. 439 Цивільного кодексу України, ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 

Перевидання – повторне видання Перекладу Твору зі змінами чи без них, яке було випущене Видавцем.

____________________________________________________________________________

(доповнити інші терміни, у разі необхідності)

 

1.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами законодавства України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Замовник замовляє, а Перекладач зобов’язується за винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором, здійснити Переклад Твору та надати Замовнику дозвіл на використання Перекладу Твору на умовах Виключної ліцензії.

 

Загальний обсяг тексту Твору, наданого Замовником Перекладачу для Перекладу, в друкованому чи в електронному вигляді складає ______ авторських аркушів або _____ умовних сторінок ( _______ знаків) Твору.

 

Замовник також замовляє надання додаткових послуг Перекладачем: _______________________________________________________________________________.

(наприклад, написання перед- і/або післямови, анотації на  мові перекладу до Твору чи інші суміжні послуги, що потребують фахової участі Перекладача)

 

2.2. Термін здійснення Перекладу Твору: з __ _________20__ р. по ____ ___________20___ р. (включно).

 

2.3. Строк дії Договору складає ______ рік (роки) з моменту підписання Сторонами Договору (далі — Строк).

 

2.4. Територією дії цього Договору є територія _______________________ (далі – Територія).

                                                                                              (територія певної країни чи територія всього світу)  

 

2.5. Максимальний тираж опублікованого Твору в Перекладі складає ____ (_(цифри прописом)_)  примірників.

 

2.6. Перевидання Перекладу Твору здійснюється шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору, з зазначенням положень щодо виплати винагороди.

 

2.7. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перекладач залишає майнові права на Переклад Твору, створений за замовленням, за собою. Перекладач надає Замовнику Виключну ліцензію на використання Перекладу Твору, в межах Території, Строку, такими способами використання (необхідне підкреслити):

 

2.7.1. опублікування в кількості примірників Перекладу Твору тиражем, вказаним в п. 2.5 цього Договору;

2.7.2. відтворення Перекладу Твору ;

2.7.3. включення Перекладу Твору як складової частини до збірок, антологій, енциклопедій тощо;

2.7.4. розповсюдження Перекладу Твору;

2.7.5. подання Перекладу Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Перекладу Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

2.7.6. здавання в майновий найм та/або комерційний прокат оригіналу або примірників Перекладу Твору;

2.7.7. імпорт примірників Перекладу Твору;

2.7.8. інші способи використання Перекладу Твору.

 

2.8. Перекладач протягом Сроку дії Договору не має права використовувати Переклад Твору способами, зазначеними (підкресленими) в п. 2.7 Договору, та надавати дозвіл на його використання третім особам.

 

2.9.  Після закінчення Строку дії цього Договору Замовник позбавляється права використовувати Переклад Твору та надавати дозвіл на його використання третім особам.

 

2.10.  Замовник протягом Строку дії Договору має право вживати заходів щодо захисту авторського права на Переклад Твору в разі його порушення третіми особами відповідно до законодавства України. В разі подання судового позову до третьої особи Замовник письмово повідомляє Перекладача протягом ___ (_(цифри прописом)_) календарних днів з дати подання такого позову.

 

2.11. Особисті немайнові права на Переклад Твору належать Перекладачу, та є невідчужуваними.

 

2.12. Згідно з цим Договором Перекладач надає згоду на оприлюднення (розкриття публіці) Перекладу Твору шляхом його опублікування після підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору.

 

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. дотримуватися особистих немайнових прав як автора Твору, так і Перекладача. Зокрема, розмістити П.І.Б. (псевдонім) Перекладача на титульній сторінці та звороті титульного аркуша. Вказувати на примірниках Твору в Перекладі поряд зі знаком охорони авторського права на Твір, знак охорони авторського права на Переклад цього Твору, а саме:

© Переклад, П.І.Б (псевдонім) Перекладача, рік видання Твору в Перекладі;

 

3.1.2. узгодити з Виконавцем редагування та коректуру Перекладу Твору. При цьому Переклад Твору підлягає опублікуванню після згоди Виконавця зі змінами, внесеними у Переклад Твору редактором та коректором. Згода може надаватися у формі _______________________________________________________________________________;

(електронного листа чи особистого підпису з вказанням дати на сторінках рукопису)

 

3.1.3 виплатити Перекладачу авторську винагороду в порядку, розмірі та в строк, встановлені цим Договором;

 

3.1.4. надати безкоштовні авторські примірники Перекладачу після опублікування Перекладу Твору;

 

3.1.5. здійснити прийом Перекладу Твору згідно з умовами  цього  Договору.

 

 

3.2. Замовник має право:

3.2.1. робити зауваження до Перекладу Твору та вимагати усунення недоліків у порядку, визначеному в цьому Договорі;

 

3.2.2. опублікувати Переклад Твору  не пізніше  __ ______ 20__ року;

 

3.2.3. укладати субліцензійні договори щодо використання Перекладу Твору з третіми особами в рамках наданих йому за цим Договором прав. У цьому разі відповідальність перед Перекладачем за дії субліцензіата несе Замовник;

 

3.2.4. ознайомити Перекладача з тим, якою буде обкладинка/оформлення примірника Перекладу Твору.

3.3. Перекладач зобов’язується:

3.3.1. здійснити Переклад Твору на умовах, викладених у цьому Договорі, в термін, вказаний у п. 2.2 Договору. Переклад повинен передава#ти Твір у достовірному і неспотвореному вигляді як щодо його змісту, так і щодо йо#го стилю. Переклад не повинен містити орфографічних, граматичних помилок чи хибодруків;

 

3.3.2. у разі подання Замовником зауважень до Перекладу Твору усунути вказані недоліки згідно з умовами  цього  Договору;

 

3.3.3.  вичитати один раз у погоджені з Замовником строки без додаткової винагороди відбитки верстки (гранки) підготовленого до опублікування Перекладу Твору, зробивши після цього відповідний запис на титульній сторінці верстки (гранок) або надавши свою згоду у електронному листі;

 

3.3.4. здійснити передачу Перекладу Твору згідно з умовами  цього  Договору.

 

 

3.4. Перекладач має право:

3.4.1. у разі порушення умов цього Договору заборонити  Замовнику використовувати Переклад Твору, серед іншого його видання накладом, що перевищує максимальний тираж, зазначений в п. 2.6 Договору (призупинити дію Виключної ліцензії за цим Договором до усунення порушень);

 

3.4.2. отримати винагороду в порядку, розмірі та в строк, встановлені цим Договором;

 

3.4.3. отримати авторські примірники від Замовника після опублікування Перекладу Твору.

 

 

 1. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИПЛАТИ

 

4.1. За створення Перекладу Твору за цим Договором Замовник виплачує Перекладачу авторську винагороду (гонорар) у розмірі _____ (_(цифри прописом)_) грн ___коп.

 

Виплата здійснюється шляхом перерахування Замовником вказаної суми

на розрахунковий рахунок Перекладача або іншим чином _______________________

______________________________ у строк  ____________________________.

       (інші шляхи перерахування коштів)                           (строк, протягом якого має бути виплачена винагорода)

 

4.2. Якщо Замовник до моменту підписання Акту прийому-передачі з будь-якої причини відміняє замовлення, передбачене цим Договором, виплата авторської винагороди Перекладачу здійснюється за фактичний обсяг Перекладу, здійсненого до моменту відміни замовлення.

 

4.3. За використання Перекладу Твору Замовник виплачує Перекладачу винагороду у вигляді:

разового (паушального) платежу в розмірі _____ (_(цифри прописом)_) грн. __ коп.,

або відрахувань (відсотків) з кожного проданого примірника Твору в Перекладі чи за кожне використання Твору в Перекладі (роялті) в розмірі ___________________________________;

або комбінованих (змішаних) платежів  _____________________________________________.

                                                                                                                             (необхідне зазначити)

Виплата винагороди (роялті) здійснюється на розрахунковий рахунок Перекладача або іншим чином___________(інші шляхи перерахування коштів)_____________________________.

 

4.4. Виплата винагороди (роялті) за використання Перекладу Твору здійснюється на підставі письмового звіту, який Замовник надає Перекладачу в строк (період) ____________________.

                                                                                                                                                             (періодичність надання звіту)

Звіт складається за умови надходження Замовнику грошових сум за використання Перекладу Твору протягом звітного періоду.

 

 

 1. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙОМ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ

 

5.1. Перекладач в термін, встановлений у п. 2.2 Договору, зобов’язується передати Замовнику Переклад Твору _________________________________________________________________,

(в матеріальній (наприклад, рукопис) або в електронній формі на електронному носії інформації)

чи на електронну адресу Замовника _______________________________________________.

                                                                                                                             (електронна адреса)

 

5.2. Замовник зобов’язаний розглянути наданий у повному вигляді Переклад Твору та протягом ____ (_(цифри прописом)_) календарних днів  з дати отримання Перекладу Твору сповістити Перекладача про:

 • схвалення Перекладу Твору;
 • необхідність внесення до Перекладу Твору поправок, перелічивши письмово зауваження до Перекладу.

 

5.3. У разі схвалення Перекладу Твору Сторони підписують Акт прийому-передачі.

 

5.4. У разі необхідності внесення поправок до Перекладу Твору Сторони погоджують строки здійснення відповідного доопрацювання Перекладу Твору. Перекладач зобов’язується доопрацювати Переклад Твору відповідно до зауважень, визначених у письмовому повідомленні Замовника, та передати доопрацьований Переклад Твору в формі, зазначеній в п. 5.1 цього Договору.

 

По закінченні доопрацювань Перекладу Твору в узгоджені Сторонами строки, Сторони підписують Акт прийому-передачі.

 

5.5. Право на використання Перекладу Твору переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі до цього Договору.

 

5.6. Замовник зобов’язується безкоштовно надати Виконавцю ___ (_(цифри прописом)_) авторських примірників опублікованого Твору в Перекладі не пізніше, ніж через _____ (_(цифри прописом)_) календарних днів, після його опублікування.

 

5.7. Якщо опублікований Твір у Перекладі доступний через мережу Інтернет та захищений технічними засобами захисту, Замовник  надає Перекладачу паролі, коди тощо з метою забезпечення вільного доступу Перекладача до цього Перекладу.

 

 

 1. ГАРАНТІЇ СТОРІН

 

6.1. Перекладач гарантує:

6.1.1. Переклад Твору створений його власною творчою діяльністю;

6.1.2. на момент укладання Договору він не пов’язаний з іншими угодами, які можуть вплинути на права або перешкодити Замовнику виконати прийняті на себе зобовʼязання за цим Договором.

 

6.2. Замовник гарантує:

6.2.1. він має право на здійснення перекладу Твору та на його замовлення, отримане від  правовласника цього Твору та належним чином оформлене;

6.2.2. він має повноваження на укладання цього Договору та виконання своїх зобов’язань за Договором.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором несе відповідальність відповідно до законодавства України та зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням документально підтверджені збитки, в тому числі упущену вигоду.

 

7.2. У випадку порушення строку виплати авторської винагороди, вказаної в п. 4.1, п. 4.3 цього Договору, Замовник виплачує Перекладачу пеню в розмірі _______________________ за кожен день прострочення.

 

7.3. У разі порушення гарантій, наданих за цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані таким порушенням збитки, у тому числі упущену вигоду.

 

7.4. Замовник несе відповідальність за перевищення максимального тиражу Перекладу Твору, зазначеного в п. 2.5 Договору, в розмірі ________ (_(цифри прописом)_) гривень 00 коп. за кожен факт такого порушення.

 

7.5. Перекладач не несе відповідальності перед третіми особами в разі виникнення спорів між Замовником і третіми особами щодо прав на здійснення перекладу Твору.

 

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо виникли форс-мажорні обставини: пожежа, стихійні лиха, війна, воєнні операції будь-якого характеру, блокада, незаконні акти або дії державних органів чи інші обставини. При цьому виконання зобовʼязань Сторін за Договору відтерміновується відповідно до тривалості дії таких обставин та їхніх наслідків.

 

8.2. Факт настання та тривалість дії обставин форс-мажору підтверджується документом, виданим відповідно до чинного законодавства України.

 

8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

 

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Будь-які суперечки, що виникають між Сторонами, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів і в досудовому порядку.

 

9.2. Неурегульовані Сторонами спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

 

 1. РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

10.1. Будь-яка Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У випадках такого розірвання договору, визначених законодавством України та цим Договором, письмово повідомивши іншу Сторони за ___ (_(цифри прописом)_) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору.

 

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Для регулювання відносин Сторін за цим Договором застосовується чинне законодавство України.

 

11.2. Кожна Сторона зобов‘язується у _________ денний строк письмово повідомити іншу Сторону про зміну свого місцезнаходження чи інших реквізитів.

 

11.3. Згідно з цим Договором конфіденційною інформацією є: _________________________.

 

Жодна зі Сторін на має право розголошувати конфіденційну інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.

 

11.4. Акти прийому-передачі, додатки, додаткові угоди до Договору з моменту їх підписання Сторонами стають невід’ємною частиною Договору.

 

11.5. Цей Договір укладено в двох однакових примірниках, по одному для кожної зі Сторін, українською мовою, зрозумілою для кожної зі Сторін.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ЗАМОВНИК (ВИДАВЕЦЬ):

__________________________

__________________________

__________________________

м.п.

ВИКОНАВЕЦЬ (ПЕРЕКЛАДАЧ):

______________________________

______________________________

______________________________

Зразки договорів на переклад літературних творів

ЗРАЗКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЦЕ МОЄ ПРАВО – ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

1 Comment

Comments are closed.