49

Зразки договорів у сфері авторського права і суміжних прав

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1. Зразки примірних договорів у сфері авторського права і суміжних прав розроблені з метою забезпечення єдиних підходів до врегулювання договірних відносин у сфері авторського права і суміжних прав.
 2. При розробці договорів у сфері авторського права і суміжних прав (далі – договорів) враховані положення Цивільного кодексу України (далі – Кодекс), Господарського кодексу України, Закону України „Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон), постанов Кабінету Міністрів України: від 18.01.2003 № 71 „Про затвердження розміру порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм їх примірників та зафіксованих у них виконань”, від 18.01.2003 № 72 „Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” та інших нормативно-правових актів.
 3. При розробці договорів були враховані норми Закону у частині, що не протирічать Кодексу.
 4. На договори у сфері авторського права і суміжних прав поширюються загальні принципи та правила цивільного законодавства.
 5. Законодавством передбачені такі види договорів:

5.1. Відповідно до Кодексу:

– ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
– ліцензійний договір;
– договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
– договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
– інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (стаття 1107 Кодексу).

5.2. Відповідно до Закону:

– договір про розподіл майнових прав на службовий твір (стаття 16 Закону);
– договір між співавторами твору (стаття 13 Закону);
– договір про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав (статті 31, 39-41 Закону);
– договір про передачу виключного (невиключного) права на використання об’єктів авторського права і суміжних прав (статті 32, 39-41 Закону);
– договір замовлення (стаття 33 Закону);
– договір про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав (стаття 48 Закону);
– договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує об’єкти авторського права і суміжних прав (статті 32, 48 Закону);
– договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах (стаття 42 Закону);
– договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (стаття 43 Закону);
– інші договори у сфері авторського права і суміжних прав.

5.3. Відповідно до Закону України „Про видавничу справу”:
видавничий договір (статті 17, 20 цього Закону).

 1. Договори укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) (стаття 33 Закону).
 2. При укладанні договору сторони повинні узгодити істотні умови договору. Обов’язковими (істотними) умовами договору є:

– предмет договору;
– умови, що визначені законодавством як істотні або є необхідними для договору даного виду;
– умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 1. При укладанні договору необхідно враховувати положення Кодексу та Закону у частині передбачення обов’язкових (істотних) умов договору.

До обов’язкових (істотних) умов ліцензійного договору, з урахуванням положень статтей 1109, 1110 Кодексу, слід віднести:

– вид ліцензії;
– конкретні права, що надаються за договором;
– спосіб (способи) використання об’єкта авторського права і суміжних прав;
– строк дії договору;
– територія, на яку поширюється передаване право;
– розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта авторського права і суміжних прав.

До інших умов, які доцільно включити у договір, слід віднести:

– визначення термінів, що використовуються в договорі, якщо вони мають свої особливості практичного застосування;
– передбачення відповідальності сторін договору;
– врегулювання спірних проблемних питань, пов’язаних із договірними відносинами;
– визначення тиражу виготовлення примірників твору (щодо видавничого договору);
– дії сторін у разі виникнення форс-мажорних обставин;
– та інші необхідні умови, визначені на розсуд сторін договору.

 1. Договір, відповідно до якого надаються права на використання твору та однією із сторін якого є автор чи інша особа, яка має авторське право, називаються авторським договором. Такий договір може бути:

– авторським договором про передачу виключного права на використання твору;
– авторським договором про передачу невиключного права на використання твору (стаття 32 Закону).

У авторському договорі можуть бути передбачені обов’язкові (істотні) умови аналогічні умовам, передбаченим для ліцензійного договору (додаток 1).

 1. Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.
  Ліцензія може бути таких видів:

– виключна;
– одинична;
– невиключна.

При укладанні ліцензійнийого договору, слід враховувати, що:

– предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання ще не створеного об’єкту авторського права і суміжних прав;
– права на використання і способи такого використання, які не визначені в ліцензійному договорі, вважається такими, що не надані ліцензіату;
– у випадку відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкту авторського права і суміжних прав, ліцензія поширюється на всю територію України;
– якщо в ліцензійному договорі про видання або іншого відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний тираж твору;
– строк, встановлений договором, повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт авторського права і суміжних прав.

 1. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання об’єкту авторського права і (або) суміжних прав (роялті), або комбінованих платежів.
 2. На відміну від ліцензійного договору, умови договору про передання (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав, що стосуються території та строку дії договору, не належать до суттєвих (істотних) умов цього договору. Договір має безстроковий характер та немає територіальних обмежень (додаток 2).
 3. Обов’язковими (істотними) умовами договору про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права і суміжних прав є:

– строк, протягом якого має бути створений об’єкт авторського права і (або) суміжних прав;
– способи та умови використання об’єкта авторського права і (або) суміжних прав замовником.

У разі відсутності у договорі про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права і суміжних прав положень щодо передачі (відчуження) майнових прав на створений за замовленням об’єкт авторського права і (або) суміжних прав до однієї із сторін цього договору, діятимуть норми статті 430 Кодексу, відповідно до якої майнові права на відповідний об’єкт належатимуть сторонам договору спільно (додаток 3).

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (стаття 1112 Кодексу).

 1. На підставі статті 429 Кодексу майнові права на об’єкт авторського права і суміжних прав, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

З урахуванням статті 16 Закону такими договорами можуть бути:

– трудовий договір;
– цивільно-правовий договір, у тому числі договір про розподіл майнових прав на службовий твір (додаток 4).

 1. Одним із видів авторських договорів є видавничий договір. Метою видавничого договору є відтворення та розповсюдження твору видавцем (додаток 5).

Відповідно до статті 1109 Кодексу, якщо в договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

 1. Згідно із статтею 436 Кодексу, статтею 13 Закону відносини між співавторами визначаються договором, укладеним між ними (додаток 6). У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюються всіма співавторами спільно.
 2. У сфері колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав розрізняють такі види договорів:

– договір про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав (додаток 7);
– договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує об’єкти авторського права і (або) суміжних прав (додаток 8);
– договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (додаток 9);
– договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах.

Зразки таких примірних договорів наведені у Методичних рекомендаціях щодо здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах.

 1. Запропоновані пункти зразків договорів є мінімальними, а тому можуть бути уточнені та доповнені положеннями щодо врегулювання відносин між сторонами при укладанні конкретних договорів в межах чинного законодавства.
 2. У запропонованих зразках договорів стороною договору визначено “Автора”, об’єктом договору – “Твори”. Поряд з тим, при розробці конкретних договорів можуть бути використані й інші відповідні суб’єкти та об’єкти авторського права і суміжних прав з врахуванням видів договорів та сторін, що їх укладають.
 3. Зразки примірних договорів мають рекомендаційний характер та можуть використовуватися суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, особами, які використовують об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, організаціями колективного управління, творчими спілками, а також іншими заінтересованими особами.

 

Зразки примірних договорів

Платні зразки договорів:

Договір купівлі – продажу WEB-сайту (про відступлення виключних майнових прав на WEB-сайт)
Ліцензійний договір на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності 
Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг)
Ліцензійний договір про створення статті – літературного письмового твору 
Договір між співавторами про вклад у створення об’єктів авторських прав на WEB сайти та співробітництво
Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав на комерційну таємницю (ноу-хау)

Договір про передачу (відчуження) права заявника (права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг) та виключних майнових прав на твір – об’єкт авторського права (ескіз знака для товарів і послуг)

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

Договір про передачу виключних майнових прав на об’єкт авторського права
Договір про передачу прав на промисловий зразок
Договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг
Договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності
Договір про створення літературного твору

Безоплатні зразки договорів:

Ліцензійний договір
Договір про передання (відчуження) майнових прав
Договір про створення за замовленням і використання твору
Договір про розподіл майнових прав на службовий твір
Видавничий договір
Договір між співавторами твору
Договір про колективне управління майновими правами автора
Договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує твори
Договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них

 

1 Comment

Comments are closed.