646

Завантижити зразок вимоги про усунення порушення основного зобов’язання>>>

 

Кому:

БОРЖНИК /ІПОТЕКОДАВЕЦЬ

____________________

Адреса: _________________________

 

   
 

НОВИЙ КРЕДИТОР /ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ:

ТОВ «____________________________»

Місцезнаходження: _____________________

ЄДРПОУ ___________, п/р ____________ «ПУМБ» у м. Києві, МФО 334851

 

Вих. № _______ від______________                                                            

 

ВИМОГА

про усунення порушення основного зобов’язання та/або іпотечного договору

ТОВ «__________________» (надалі за текстом – НОВИЙ КРЕДИТОР) повідомляють Вас, що 23 жовтня 2019 р. між Старим кредитором ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИ ТОВАРИСТВОМ «__________ БАНК» та Новим кредитором, було укладено Договір про відступлення права вимоги № ___________ (надалі за текстом – Договір відступлення), нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __________ та зареєстрованого в реєстрі за № ___________ за яким Старий Кредитор 23.10.2019 року відступив шляхом продажу Новому кредитору права вимоги до __________________ (надалі за текстом – «Позичальник», «Боржник») за наступними договорами:

 • Кредитний договір №_____________від 15.12.2011 року, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИ ТОВАРИСТВОМ «__________ БАНК» та ______________;
 • Іпотечний договір №_______________ від 15.12.2011 року, нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ___________. та зареєстрованого в реєстрі за реєстровим №5058, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИ ТОВАРИСТВОМ «____________ БАНК» та ______________ (надалі за текстом – Іпотечний договір).

15 грудня 2011 року між Вами та Публічним акціонерним товариством «__________ БАНК» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «_________ БАНК», (надалі за текстом – Банк) укладено кредитний договір №____________ від 15.12.2011 року (надалі за текстом – Кредитний договір), згідно умовам якого Вам надано у тимчасове платне користування грошові кошти у розмірі 308 388, 00 гривень на оплату за нерухоме майно на строк користування з 15.12.2011 року по 15 грудня 2031 року з процентною ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 16,9 % річних.

Відповідно до пункту 2.5 Кредитного договору, погашення кредиту Позичальником здійснюється щомісячно до «15» числа кожного місяця протягом строку дії цього Договору, починаючи з місяця, наступного за місяцем підписання цього Кредитного договору в сумі 4 499,00 (Чотири тисячі чотириста дев’яносто дев’ять) гривень – копійок (далі – платіж).

Згідно з Додатком №1 до Договору відступлення, серед іншого, було Новому Кредитору було відступлено:

 • 57 670,32 грн. станом на 26.09.2019 року (дата проведення торгів на PROZORRO);
 • 20 827,26 грн. пені, штрафів комісії.

Крім того, Позичальником не сплачені 8 998,00 гривень щомісячні платежів за користування кредитними коштами за жовтень та листопад 2019 року.

Таким чином, Позичальником порушені строки сплати щонайменше 12 чергових щомісячних платежів на строк більше, ніж 12 календарних місяців.

Також Новий Кредитор відзначає, що в порушення підпункту 3.3.6 Кредитного договору та пункту 3.4 Іпотечного договору, Позичальником не застрахований предмет іпотеки на користь Кредитора.

Підпунктом 3.2.5 Кредитного договору встановлено, що у разі несплати Позичальником чергового платежу або його частини, згідно з п.п.2.5, 2.6 цього Договору протягом одного календарного місяця (більше 30 днів), або іншого істотного порушення цього договору, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування ними, комісій та інших платежів, передбачених цим договором.

В порушення вищезазначених умов Кредитного договору, Позичальник прострочив сплату чергових платежів більше, ніж на 1 (один) календарний місяць, а також Позичальником допущені інші істотні порушення і Кредитного договору, і Іпотечного договору.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором Банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із статтями 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, зобов’язання мають виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається.

Стаття 627 Цивільного кодексу України встановлює, що сторони є вільними в визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

В забезпечення виконання кредитних зобов’язань Позичальником передано в іпотеку наступне нерухоме майно: квартира, загальною площею 65,1 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м., що розташована за адресою: місто ___________, площа _____________, будинок __, квартира ___ та належить Іпотекодавцю на праві приватної власності.

         Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором Банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, зобов’язання мають виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається.

Стаття 627 Цивільного кодексу України встановлює, що сторони є вільними в визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку», іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

         Статтею 3 Закону України «Про іпотеку» визначено, що іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом. Взаємні права та обов’язки іпотекодавця та іпотекодержателя виникають з моменту державної реєстрації іпотеки відповідно до закону. Іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зобов’язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності. Іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії іпотечного договору. У разі порушення боржником основного зобов’язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпотеку нерухоме майно зареєстровані після державної реєстрації іпотеки. Якщо пріоритет окремого права чи вимоги на передане в іпотеку нерухоме майно виникає відповідно до закону, таке право чи вимога має пріоритет над вимогою іпотекодержателя лише у разі його/її виникнення та реєстрації до моменту державної реєстрації іпотеки.

         Пріоритет права іпотекодержателя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації іпотеки.

Частиною першою статті 33 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.

         З аналізу змісту статей 33363739 Закону України «Про іпотеку», статей 328335376392 ЦК України вбачається, що законодавцем визначено три способи захисту на задоволення вимог кредитора, які забезпечені іпотекою шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки: судовий – на підставі рішення суду та два позасудових способи захисту: на підставі виконавчого напису нотаріуса та згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

         Позасудовий спосіб захисту за договором про задоволення вимог іпотекодержателя або за відповідним застереженням в іпотечному договорі реалізується шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки або надання права іпотекодержателю від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу.

Як зазначено вище, підпунктом 3.2.5 Кредитного договору встановлено, що у разі несплати Позичальником чергового платежу або його частини, згідно з п.п. 2.5, 2.6 цього Договору протягом одного календарного місяця (більше 30 днів), або іншого істотного порушення цього договору, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування ними, комісій та інших платежів, передбачених цим договором.

Цим же пунктом визначено, що в цьому випадку Позичальник зобов’язується протягом тридцяти календарних днів з дня одержання відповідного повідомлення з вимогою Банку повернути отриманий кредит та сплатити нараховані проценти за користування ними з урахуванням штрафних санкцій. У випадку невиконання Позичальником в строк цього зобов’язання, наступний робочий день, що слідує за днем закінчення встановленого строку для добровільного виконання Позичальником цього зобов’язання, вважається початком періоду примусового стягнення боргу в повному обсязі, враховуючи штрафні санкції за весь період прострочки.

Крім зазначених вище порушень, Позичальником порушені пункти 3.3.6, 3.3.7, 3.3.13.

Відповідно до пункту 5.3 Кредитного договору, у разі порушення Позичальником вимог п.п. 3.3.2–3.3.15 цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 1 (Один) процент від суми кредиту, визначеної п.1.1 цього Договору, за кожний випадок порушення (штраф сплачується в національній валюті України).

Згідно з пунктом 3.5 Іпотечного договору, у разі порушення Іпотекодавцем будь-якого із зобов’язань, передбачених п.3.4 цього Договору, він сплачує на користь Іпотекодавця штраф у розмірі 20% від вартості Предмету іпотеки, яка зазначена в п.1.3 цього Договору.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 526, 530, частиною 1 статті 1054 Цивільного кодексу України, положеннями Кредитного договору, Іпотечного договору та положеннями Закону України “Про іпотеку”

ВИМАГАЮ:

Протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з дня отримання цього Повідомлення сплатити Новому кредитору за кредитним договором №____________ від 15.12.2011 року, ТОВ «__________», (місцезнаходження: ____, м. ____, площа ______, буд.___, ЄДРПОУ ________, п/р ______ в ПАТ «ПУМБ» у м. Києві, МФО 334851) 478 665,65 (Чотириста сімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят п’ять грн. 65 коп.) гривень, в тому числі:

 • сума заборгованості за кредитом – 286 046,63 грн.;
 • сума заборгованості за відсотками (станом на 26.09.2019 року) – 57 670,32 грн.;
 • пеня (штраф) станом на 26.09.2019 року) – 20 827,26 грн.;
 • щомісячний платіж за Жовтень 2019 – 4 999,00 грн.;
 • щомісячний платіж за Листопад 2019 – 4 999,00 грн.;
 • штрафи (згідно п.5.3) – 9 250, 14 грн.
 • штраф (згідно п.3.5 Іпотечного договору) – 94 873,30 грн.

У випадку невиконання Позичальником зобов’язань в зазначений термін, Іпотекодержатель має право на початок процедури примусового стягнення боргу, який, крім сум, зазначених вище, буде включати пеню, інфляційні збитки на 3% річних, які нараховуються відповідно до статті 625 ЦК України, а також витрати, пов’язані із стягненням боргу, в тому числі, але не виключно, нотаріальні витрати, реєстраційні витрати, витрати на виконавчий збір, судові витрати та витрати на професійну правничу допомогу (адвокатські послуги).

Також повідомляю, що одним із встановлених діючим законодавством та укладеними Вами договорами засобів примусового стягнення боргу, є   звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартира, загальною площею 65,1 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м., що розташована за адресою: ______________________ у відповідності до положень ст. 37 та/або ст. 38 Закону України “Про іпотеку”.

 

Директор

ТОВ «_______________»                                __________