1352

Авторський договір – Зразки договорів

Зразки договорів у сфері інтелектуальної власності>>> – придбати
Зразки ліцензійних договорів>>> – придбати

Авторський договір — це двостороння угода, на основі якої автор передає або зобов’язується передати набувачеві свої майнові права на використання твору у межах та на умовах, погоджених сторонами. За своєю правовою природою цей договір охоплює суто авторські майнові правовідносини, зокрема врегульовує відносини з порядку передачі авторських прав на конкретний об’єкт авторського права (літературний твір, база даних, музичні твори, енциклопедії, сценарії тощо) та отримання винагороди автору.

Відповідно до Закону України “Про авторське право та суміжні права” автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору.

Авторський договір за своєю юридичною природою являється цивільно-правовим договором. Відповідно до ЦКУ використання об’єкту інтелектуальної власності здійснюється іншою особою тільки з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності (крім випадків, встановлених законом). Умови передання майнових прав інтелектуальної власності визначаються договором.

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.                                                                                                    «___»_________________20__р.

 

Ми: ________________, проживаю в_________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, надалі за текстом – «СТОРОНА- 1», з однієї сторони, та ________________, проживаю в _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________, надалі за текстом – «СТОРОНА, з іншої сторони, а разом надалі за текстом – «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей договір про таке:

 1. Сторона-1, яка є автором літературного письмового твору  “ТВІР”, надалі за текстом – Твір, передала Стороні-2, а Сторона-2прийняла від Сторони-1, всі належні Стороні-1 майнові права на Твір, зокрема:
  • виключне право на використання Твору;
  • виключне право дозволяти використання Твору;
  • право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання;
  • інші майнові права автора твору, встановлені законом.
 2. Виключне право на використання Твору включає в себе право використовувати Твір у будь – якій формі і будь – яким способом. Виключне право на дозвіл чи заборону використання Твору іншими особами включає в себе право дозволяти або забороняти:
  • відтворення Твору;
  • будь – яке повторне оприлюднення Твору, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
  • переклади Твору;
  • переробки, адаптації, та інші подібні зміни Твору;
  • включення Твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
  • розповсюдження Твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників Твору;
  • подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь – якого місця і у будь – який час за їх власним вибором;
  • імпорт примірників Твору.
 3. Цей договір не передбачає обмежень Сторони-2щодо території використання переданих їй за договором майнових авторських прав: цей договір діє на Україні та за її межами.
 4. Сторона-2має право самостійно вирішувати питання щодо обсягу відтворення Твору.
 5. За домовленістю Сторінстрок дії договору складає __________ з моменту його підписання сторонами.
 6. Сторона-1заявляє та гарантує, що:
  • вона дійсно є автором Твору і єдиним власником майнових прав на Твір;
  • вона не має жодних обмежень щодо розпорядження майновими правами, на момент укладення цього договору майнові права на Твір не передані іншим особам, питання авторства та належності їй майнових прав на Твір не є предметом судового розгляду, будь – які права третіх осіб щодо майнових прав на Твір відсутні;
  • Твір не порушує будь – яким чином авторських прав третіх осіб і не містить у собі жодних запозичень та/або інших елементів, що можуть розглядатися як порушення прав третіх осіб.
  • Сторона-1також заявляє, що укладення нею цього договору жодним чином не погіршує її становище автора.
 7. Сторона-2заявляє та гарантує, що:
  • використання отриманих нею за цим договором майнових прав буде здійснюватись у відповідності з чинним законодавством, без завдання шкоди особистим (немайновим) правам Сторони-1;
  • зобов’язується забороняти неправомірне використання Твору третіми особами, вчиняючи для цього всі дозволені чинним законодавством юридичні дії.
 8. Сторона-1передала Стороні-2 оригінал літературного письмового Твору «ТВІР» при підписанні цього договору.

При цьому Сторона-1 підтверджує та гарантує, що переданий примірник Твору є єдиним оригінальним його примірником, що виготовлений правомірно.

 1. Укладення цього договору жодним чином не стосується і не порушує особистих (немайнових) прав автора.
 2. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим договором, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.
 3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов цього договору вирішуються у суді.
 4. Сторона-2сплачує Стороні-1 авторську винагороду в розмірі ___ (_________) гривень __ копійок, що сплачується єдиноразовим платежем до підписання цього договору. Факт проведення розрахунків підтверджується розпискою Сторони-1 про отримання грошових коштів (випискою з рахунку Сторони-2 про банківський переказ суми договору на рахунок Сторони-1).
 5. У випадку виникнення суперечок (спорів) з питань, що є предметом цього договору чи у зв’язку з ним, Сторони сприятимуть їх вирішенню шляхом переговорів.
 6. У випадку неможливості вирішення суперечливих питань (спорів) шляхом переговорів, Сторони будуть звертатися до суду згідно з чинним законодавством України.
 7. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності щодо будь – якої інформації відносно Твору, майнових прав та умов цього договору і будуть вживати всіх можливих заходів для запобігання розголошенню цієї інформації та недопущення будь – яких порушень майнових і особистих (немайнових) прав кожної Сторони за цим договором.
 8. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання.
 9. Договір складено в двох примірниках – по одному примірнику для кожної Сторони.
 10. Сторони розуміють положення чинного законодавства щодо порядку укладення авторських договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 418-432, 433-448 Цивільного кодексу України, статей 14, 15, 31-34 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 11. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються цим договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
 12. Сторони підтверджують, про що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов цього договору.

МОЄ ПРАВО – документи онлайн