729

Що таке публічний договір. Приклад публічного договору

Зразки документів "Моє право"

Публічний договір являє собою сукупність цивільно-правових норм, що регулюють договірні правовідносини, які виникають у сфері підприємницької діяльності, де є економічна нерівність сторін, що вимагає встановлення додаткових правових гарантій для більш слабкої сторони – споживача.

Загальною нормою, що містить основні положення про публічний договір, є ст. 633 ЦК України.

На доповнення до неї діють спеціальні норми, які регулюють конкретні види публічних договорів. Спеціальні закони та підзаконні акти, прийняті для розвитку норм щодо публічного договору, здійснюють детальне регулювання найважливіших положень для деяких договорів.

Тому представляється можливим розглядати публічний договір як новий інститут цивільного права.

Законодавець виокремлює публічний договір з-поміж інших як такий, специфічною рисою якого є обов’язок його сторони (а нею завжди є підприємець) здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Як правило, публічними є договори, що укладаються при купівлі-продажу в роздрібній торгівлі, при перевезенні транспортом загального користування, наданні послуг зв’язку, медичного, готельного, банківського обслуговування тощо (ч. І ст. 633 ЦК України).

Відмінною рисою цих договорів є те, що підприємець не тільки зобов’язаний, здійснюючи свою діяльність, укладати відповідні договори з всіма і з кожним, хто до нього звернеться, а й умови цих договорів мають бути однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги (наприклад, при укладенні договорів перевезення певні пасажири мають пільги по оплаті проїзду).

Підприємець не наділяється правом ані надавати переваги одному споживачу перед іншим (частини 2 та 3 ст. 633 ЦК України), ані відмовлятися від укладення договору за наявності в нього такої можливості (ч. 4 ст. 633 ЦК України).

Необхідно відмітити, що ст.633 ЦК України дає примірний перелік видів економічної діяльності, а звідси і договорів, на які поширюється режим публічного договору.

Визнаються публічними всі договори, що підпадають під дію Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 19 якого визнає за всіма особами рівною мірою право «на задоволення їх потреб у сфері торгових і інших видів обслуговування».

При цьому не допускається встановлення будь-яких переваг, прямих чи непрямих обмежень прав споживачів.

Споживачеві надається також право на вільний вибір товарів і послуг, а на продавця (суб’єкта підприємницької діяльності, що виконує роботу чи надає послуги) покладається обов’язок усілякого сприяння споживачеві у вільному виборі товарів і послуг (предмета договору).

Тобто, споживач повинен безпосередньо в силу загону вправі вимагати у відповідного суб’єкта підприємницької діяльності укладення договору для задоволення побутових потреб, якщо цей суб’єкт неправомірно ухиляється від його укладення.

З аналізу змісту названого Закону випливає, що його дія поширюється на всі відносини по виконанню робіт, наданню послуг, продажу товарів особам для їх власних побутових потреб, а укладені з цією метою договори є публічні. 

Джерело

Приклад публічного договору

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ

Редакція  01 жовтня 20_р.

м. Київ

 Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора __________________, який діє  на підставі Статуту публікує даний Публічний договір  про надання послуг на Інтернет-порталі  Виконавця   http://directinvest.com.ua/.

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України цей Договір  є офіційною пропозицією Виконавця (публічною офертою), і в разі прийняття (акцепту) викладених  у цьому Договорі умов будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (далі — Користувач) зобов’язується виконувати умови цього Договору.

Цей Договір – публічна оферта на надання послуг користування інтернет-порталом  http://directinvest.com.ua/  (далі – Договір) укладається шляхом прийняття умов Договору без письмового підписання Сторонами. Договір має юридичну силу у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі  терміни вживаються в наступному значенні:

Оферта — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю, та/або  юридичній особі, укласти з ним  цей Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі його додатки.

Акцепт — повне прийняття Користувачем умов цього Договору;

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ», юридична адреса: Україна, Київ, індекс 04112, вулиця Дорогожіцька, буд. 16;

Користувач – Замовник та або Інвесторякі зареєструвалися на Сайті згідно положень цього Договору та його додатків.

Замовник – фізична особа підприємець та/або юридична особа, що зареєстрований, як Користувач Сайту, який використовує Сайт для розміщення оголошення з метою залучення інвестування для реалізації бізнес-проекту, який отримав право розміщувати своє оголошення на Сайті відповідно до умов цього Договору та додатків до нього.

Правила – Додаток до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, в якому встановлюються правила користування сервісом, що регулює порядок користування Сайтом і надання послуг Виконавцем.

Інвестор — – фізична особа та/або фізична особа підприємець та/або юридична особа, зареєстрований Користувач Сайту, що пройшов реєстрацію на в якості Інвестора.

Сайт — інтернет-портал http://directinvest.com.ua/, адміністрований Виконавцем, який  представляє собою комунікаційну інвестиційну платформу для розміщення оголошень з використанням сервісів Порталу, метою якої є задоволення потреб Користувачів (Замовника та Інвестора) у залученні інвестицій для створення, реалізації і розвитку бізнес-ідей, а також потреб інвесторів у якісних бізнес-проектах для інвестування. (надалі по тексту – Сайт);

Послуга — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов’язана iз наданням сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб Замовника;

Послуга/сервіс  — будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, інформація яка доводиться до відома Користувача, послуги,  що  надаються Виконавцем, дії що вчиняються Сторонами  за допомогою функціональних можливостей Сайту, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення і т.д., і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайту;

Платоспроможність – здатність Заявника погашати свої зобов’язання за договором позики та своєчасно здійснювати розрахунки за позикою.

Кредитоспроможність — здатність Заявника забезпечити обслуговування боргу за позикою тобто виплату основної суми і відсотків протягом обумовленого періоду.

Кредитоспроможність позичальника визначається за показниками, що характеризують його здатність своєчасно розраховуватися за раніше одержаними кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі потреби мобілізувати кошти з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти.

Сервіс «ТОП Оголошення» — сервіс на Сайті, який полягає у виділенні/виділенні та закріпленні в ТОПі оголошення Користувача на Сайті з метою підтвердження проведення відповідних перевірок згідно умов п.п.2.1.3. цього Договору та отримання статусу «перевірений»;

Обліковий запис/аккаунт — електронний особистий кабінет користувача у функціональній системі Сайту, що дає право користувачеві додавати оголошення на Сайт;

Оголошення (публікація на Сайті бізнес-проекту) – сторінка, що стає доступною зареєстрованому Користувачеві після розміщення першого оголошення і завдяки якій він може керувати своїми оголошеннями та яка розміщена Замовником з метою інформування про його бізнес-ідеї, яка містить опис бізнес-ідеї та необхідних для її реалізації інвестицій, тощо.

Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цього Договору та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісу Сайту. Реєстрація вважається завершенню тільки в разі проходження всіх етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

 1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Користувачу послуг за плату на умовах цього Договору.

До послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором входить:

2.1.1 Розміщення Замовником на Сайті оголошення — публікації бізнес-проекту (опис проекту, інформацію щодо необхідних інвестицій, контактну інформацію ініціатору проекту) з метою пошуку інвестора для отримання інвестиції (позики) для:

 • працюючого бізнесу, який відчув нестачу оборотних коштів,
 • працюючому бізнесу, який прийняв рішення розвиватися шляхом розширення,
 • працюючому бізнесу, який прийняв рішення диверсифікувати свою діяльність шляхом відкриття нового напряму в роботі,
 • стартапу, тобто новоствореного проекту з нуля,
 • продажу діючого бізнесу.

2.1.2. Здійснення пошуку та залучення Інвесторів фізичних осіб — резидентів/нерезидентів України та/або фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності – резидентів, та/або юридичних осіб — резидентів/нерезидентів України, з метою отримання Замовником фінансування у вигляді позики на розвиток власної підприємницької діяльності.

2.1.3. Надання додаткових платних послуг щодо перевірки надійності Замовника та отримання статусу «перевірений», а саме:

 • проведення фахівцями Виконавця фінансового аналізу підприємницької діяльності Замовника на предмет його платоспроможності та кредитоспроможності,
 • проведення юристами Виконавця правового аналізу документів Замовника на відповідність до законодавства України,
 • проведення службою безпеки Виконавця перевірки Замовника на предмет його надійності, як контрагента,
 • супроводжувати Замовника та Інвестора під час підготовки та здійснення процедури оформлення та надання інвестиції (позики).

2.2. Користувач визнає, що даний Договір та додатки до нього так само як і будь-яка платіжна транзакція, здійснена Користувачем за допомогою сервісу Сайту, не створюють будь-якого партнерства, спільного підприємства або довірчих відносин між Користувачем та Виконавцем.

2.3. Користувач надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при викоистанні сайту/сервісу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Додатку до цього Договору — Правил користування сервісом.

 1. ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

3.1.  Оплата за реєстрацію на Сайті Користувача без розміщення оголошення не сплачується.

3.2. Реєстрація на Сайті та публікація оголошення на Сайті є безоплатною.

3.3. Якщо в результаті реєстрації оголошення на Сайті Заявник залучить інвестиції від Інвестора, Користувач зобов’язується сплатити на користь Виконавця  комісію за послуги зі сприяння в залученні Інвестора інвестицій в результаті реєстрації оголошення на Сайті у наступних розмірах:

 • отримання інвестиції (займу) за працюючий (діючий) бізнес – 3% від суми інвестиції;
 • отримання інвестиції (займу) за стартап (новоствореного проекту з нуля) – 10% від суми інвестиції;
 • з продажу працюючого (діючого) бізнесу або цiлосно-майнового комплексу – 5% від суми продажу.

3.4. Оплата Користувачем послуг сервісу за розміщення оголошення та комісії за сприяння в залученні інвестування може бути проведена з використанням способів і платіжних інструментів, доступних на Сайті.

3.5. Користувач усвідомлює та приймаєте, що при проведенні окремих платіжних транзакцій банківські установи та платіжні системи можуть стягувати комісію за їх здійснення про що Користувач погоджується самостійно уточнювати розмір таких комісій і порядок їх сплати.

3.6. Розмір платежів за Договором та інших платежів, що передбачені у додатках до цього Договору вказано без урахування комісій і будь-яких інших транзакційних зборів, які можуть стягуватися будь-якими платіжними засобами, системами, банками та іншими фінансовими учасниками транзакції.

3.7. У Інвестора відсутні будь які платежі або комісії за користування сервісом на Сайті.

 1. СТРОК ДIї ОФЕРТИ

4.1. Оферта починає діяти з моменту реєстрації Користувача на Сайті, а якщо Користувачем є Заявник, то  з моменту реєстрації на Сайті та розміщення оголошення і діє до моменту відзиву Користувачем оферти та відзиву або зміни оферти Виконавцем.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДОГОВОРУ (оферти)

5.1. До даного Договору можуть бути внесенні зміни та доповнення (без будь-якого спеціального індивідуального сповіщення Користувачам) шляхом розміщення Правил на Сайті у новій редакції, про що буде здійснений відповідний запис на Сайті.

5.2.Внесенні зміни та доповнення до Правил вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті.

 1. ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

6.1. «Усі спори та суперечки, що виникли або можуть виникнути між Сторонами, у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків, або визнанням його недійсним, підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Асоціації «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ» (далі – Третейський суд) у відповідності до його Регламенту.

Адреса Третейського суду: 04053 м. Київ, провулок Бехтерівський, 4-б.

Справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою Постійно діючого Третейського суду. Підписанням Договору сторони надають згоду на такий порядок призначення третейського суду для кожного спору, що може виникнути між ними у зв’язку з даним Договором. Сторони домовилися, що якщо одна із сторін письмово не  наполягає на іншому, то розгляд їх спору у Третейському суді буде проходити виключно на підставі наданих сторонами письмових матеріалів, без проведення усного слухання і виклику сторін.

Дана третейська угода має самостійне значення, розглядається незалежно від інших умов цього Договору, та діє безстроково з моменту його підписання, незалежно від закінчення строку дії Договору, його розірвання або зміни чи визнання недійсними інших його умов. Дана третейська угода не застосовується у випадках, коли спір не підвідомчий третейському суду відповідно до ст. 6 Закону України «Про третейські суди».

 1. ФОРС-МАЖОР

7.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

7.2. При настанні та припиненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої склалась неможливість виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин письмово (рекомендованим листом, кур’єром, за допомогою факсимільного зв’язку, та електронною поштою) повідомити про це іншу Сторону, зазначивши у повідомленні перелік обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, та орієнтоний строк їх дії. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана застосувати усіх можливих заходів для зменшення негативних наслідків таких обставин. Невиконання вимог цього пункту Договору звільняють Сторону від можливості посилання на обставини непереборної сили у випадку часткового чи повного невиконання умов цього Договору.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Зразок публічного договору – скачати 

Правила ведення бізнесу в Інтернеті через веб-сайт

Коли веб-сайт буде готовий, і, в цілому, у вас вже складеться уявлення про те, як буде організований ваш бізнес, який продукт ви будете продавати, кому і як буде здійснюватися його продаж і як проводити оплату, перед вами обов’язково виникне питання в юридичній площині. А як же правильно врегулювати взаємовідносини з користувачами веб-сайту (і відповідно споживачами вашого продукту) незалежно від того, яке програмне забезпечення ви продаєте або яку послугу надаєте (навчальну або інформаційну)?

Відповідно вам необхідно буде розробити правила ведення свого бізнесу. Іншими словами правила побудови взаємин між вашою компанією, з одного боку, і споживачами програмних продуктів або послуг, з іншого.

Важливо, щоб будь-який відвідувач вашого веб-сайту мав можливість ознайомитися з правилами взаємодії з веб-сайтом, з яких йому була б зрозуміла наступна інформація:

 • про правила роботи веб-сайту;
 • про умови і способи продажу IT-продуктів або надання послуг;
 • про умови і способи оплати;
 • про права користувача, в тому числі на використання об’єктів інтелектуальної власності.

Залежно від особливостей бізнесу, зазвичай, такі правила доступні при первинній реєстрації користувачем на веб-сайті (створення власного облікового запису або особистого кабінету) і без їх прийняття з боку користувача не можливі активні операції на веб-сайті.

Що означає договір публічної оферти?

За своєю формою правила ведення бізнесу є електронним документом. Найчастіше, прийняття користувачем умов, викладених в правилах, тягне за собою встановлення правовідносин з суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність через веб-сайт, тобто у сторін виникають взаємні права та обов’язки. Відповідно при наявності певних умов дії користувача, пов’язані з прийняттям таких правил, можуть бути розцінені, як укладення сторонами угоди в формі електронного договору.

Якщо за формою цей договір слід вважати електронним, то виходячи з особливостей надання послуг широкому колу осіб на аналогічних умовах і специфіки способу укладення такого договору, він може бути віднесений або до публічних договорів, або до договорів приєднання.

Існує певна відмінність в правовому регулюванні суспільних договорів і договорів приєднання, хоча на практиці, найчастіше, провести грань при кваліфікації таких договорів досить складно.

Разом з тим, як правило, в діловому обороті частіше використовуються саме публічні договори, як мінімум, в тексті таких договорів про це прямо згадується. Іноді публічні договору також називають публічною офертою або договорами публічної оферти, хоча це дещо неточно, але для цілей цієї статті будемо вважати, що це синоніми.

Надалі ж будемо виходити з того, що при певних обставинах ваші правила ведення бізнесу, викладені на веб-сайті, можуть бути кваліфіковані як публічний договір, укладений з користувачем веб-сайту в електронній формі.

Істотні умови договору публічної оферти

Слід відразу зазначити, що не всі договори, які використовуються при продажу товарів або послуг в мережі Інтернет, відносяться до публічних договорів.

Особливість публічного договору полягає в тому, що особа, яка надає послуги або продає товари за таким договором, зобов’язана дотримуватися однакових умов надання послуг або продажу товарів для будь-якого споживача, який до нього звернувся, прийнявши умови публічного договору.

Загальні положення та умови надання послуг або продажу товарів не коригуються, вони повинні прийматися користувачами в тому вигляді, в якому вказані в публічному договорі, і повинні бути однаковими для всіх, хто погодився прийняти умови публічного договору.

Таким чином, найчастіше, правила ведення бізнесу, викладені на веб-сайтах, відповідають зазначеним вище вимогам. Вони однакові для всіх користувачів і повинні бути прийняті користувачами так, як вони викладені особою, яка надає послугу або здійснює продаж програмних продуктів.

Крім специфіки власне публічних договорів такі договори повинні відповідати загальним вимогам законодавства до договорів, зокрема, в таких документах повинні бути вказані особи, які надають послугу або здійснюють продаж програмної продукції, і їх стандартні юридичні реквізити, а саме: код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити та інше.

Більшість з укладених на практиці договорів, в тому числі і тих, які слід вважати публічними договорами, можуть бути класифіковані за видом договірних відносин (надання послуг, купівля-продаж, поставка і т.п.) або ж за специфікою предмета договору, наприклад , ліцензійні договори на передачу прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Тому публічний договір повинен містити істотні умови, характерні для відповідного виду договірних зобов’язань (як мінімум, мати вказівку на предмет, включати опис послуг або програмних продуктів, вартість або порядок її визначення, термін дії договору і порядок припинення).

При підготовці публічного договору доцільно сформулювати положення про здійснення розрахунків (оплати через веб-сайт), а також про встановлення відповідальності сторін за порушення зобов’язань (або її обмеження), визначити процедуру дострокового розірвання або відмови від такого договору.

Важливо також правильно відобразити умови використання об’єктів права інтелектуальної власності в зв’язку з доступом користувачів до веб-сайту, а також коректним чином виписати ліцензійні умови використання програмних продуктів користувачами, в тому випадку якщо специфіка діяльності полягає в розробці або продажу IT-продуктів.

Крім того, щоб уникнути порушення вимог законодавства, бажано, щоб цей договір містив вказівку на можливість збору та обробки персональних даних користувачів, а також за своїми умовами повної мірою відповідав законодавству про захист прав споживачів.

І наостанок, оскільки форма договору публічної оферти електронна, тобто він полягає в електронній формі, то повинні бути виконані вимоги спеціального законодавства, що б такий договір вважався укладеним. Зокрема, крім іншого потрібна деталізація процедури укладення договору публічної оферти, тобто вказівка ​​на технологію його укладання, процедуру прийняття користувачами умов, технічні засоби ідентифікації користувачів і т.д.

Зразки договорів на порталі “МОЄ ПРАВО”

Зразки процесуальних документів до суду

Зразки кадрових документів

Зразки документів з виконавчого провадження

Зразки установчих (статутних) докумментів

Збірники договорів та інших документів в пакеті -пакетні пропозиції